Jak prawa człowieka wiążą się z bioetyką?

Jak prawa człowieka wiążą się z bioetyką?

W jaki sposób prawa człowieka i bioetyka są powiązane? W tym artykule badamy te pytania, analizując ART i Konwencję z Oviedo, które podnoszą kwestie moralne i etyczne. Ponadto przyjrzymy się Konwencji z Oviedo, która określa zasady prowadzenia badań nad terapią z wykorzystaniem ludzkich zarodkowych komórek macierzystych. Ostatecznie, artykuł ten podkreśla, jak prawa człowieka i bioetyka są ściśle powiązane i jak ART może wpłynąć na prawo do życia.

Z radością przedstawiamy materiał, który powstał w sojuszu z pilnyuczen.pl

Związek między prawami człowieka a bioetyką

Sponsorowana przez UNESCO Generalna Konferencja Bioetyki i Praw Człowieka nazywa siebie “laboratorium pomysłów i wyznacznikiem standardów”. W 2003 roku państwa członkowskie UNESCO postanowiły opracować globalną deklarację w sprawie bioetyki. Przez dwa lata uczestniczące w konferencji komitety negocjowały ostateczny dokument. Zgromadzenie Ogólne UNESCO zatwierdziło w 2005 roku Powszechną Deklarację Bioetyki i Praw Człowieka, łączącą prawa człowieka i bioetykę.

Ogólnie rzecz biorąc, podejście to uznaje powszechność ludzkiej godności i podkreśla, że nie ma “ciemnej strony cnoty”. W rezultacie etyka medyczna powinna zostać podporządkowana “międzynarodowym prawom człowieka” w sensie prawnym i instytucjonalnym. Takie podejście ma jednak kilka ograniczeń. Po pierwsze, zaniedbuje szerszy kontekst bioetyki, a także praktyczne potrzeby ludzi.

SZTUKA porusza kwestie moralne i etyczne

W miarę jak coraz więcej artystów angażuje się w rozwój nowych technologii, pytanie o to, jak artyści powinni podchodzić do tych pojawiających się technologii, staje się coraz ważniejsze. Podczas gdy dzieła sztuki promujące stosowanie potencjalnie niebezpiecznych technologii często wywołują nowe pytania etyczne, korzyści, jakie nowe technologie przynoszą społeczeństwu, są znacznie mniej oczywiste niż w przypadku nowych dzieł sztuki. Artyści i naukowcy powinni dzielić te same ograniczenia etyczne, ale różnią się w sposobach podejścia do tych kwestii. Jest to szczególnie ważne, ponieważ nowe technologie szybko stają się coraz bardziej zaawansowane.

Artyści często są pionierami nowych technologii. Często badają potencjalne skutki społeczne, tworząc oryginalne dzieła sztuki, które przywołują różne kwestie społeczne i etyczne. Na przykład powieść Dave’a Eggersa “The Social Network” przyczynia się do krytycznych rozważań na temat zagrożeń związanych z mediami społecznościowymi. Innym przykładem jest odcinek “Web 2.0 Suicide Machine” popularnego programu telewizyjnego Black Mirror. Odcinek ten bada zagrożenia i implikacje technologii oprogramowania w kontekście sztuki i społeczeństwa.

Konwencja z Oviedo

Konwencja z Oviedo i prawa człowieka w dziedzinie bioetyki są ze sobą ściśle powiązane. Jako prawnie wiążący traktat, konwencja z Oviedo ustanawia, że prawa człowieka mają ogromne znaczenie w biomedycynie. Ustanawia ona pewne zasady i zakazy dotyczące przeszczepów organów i bioetyki, ale nie chroni osób z zaburzeniami psychicznymi. Dopuszcza również niektóre formy niedobrowolnego leczenia i instytucjonalizacji.

Konwencja z Oviedo została przyjęta w celu ochrony praw człowieka. Została podpisana 4 kwietnia 1997 r. w Oviedo w Hiszpanii i jest jedynym prawnie wiążącym instrumentem dotyczącym praw człowieka w dziedzinie biomedycznej. Swoje zasady czerpie z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Konwencja z Oviedo jest również istotna dla badań biomedycznych, ponieważ ma potencjał poprawy życia osób niepełnosprawnych.

Wpływ SZTUKI na prawa człowieka

W kilku badaniach zbadano wpływ sztuki na prawa człowieka. Duża część tych badań wynika z przekonania, że sztuka może być wykorzystana do wypełnienia luki między uniwersalnymi zasadami praw człowieka a konkretnymi sytuacjami lokalnymi. W przeciwieństwie do prawa, sztuka może dotrzeć także do tych, którzy nie potrafią czytać. Może być również wykorzystana, by pomóc uchodźcom i innym zmarginalizowanym populacjom wyrazić siebie. Ponadto sztuka jest potężnym medium, które może poruszać szeroki zakres tematów.

Prawa człowieka i sztuka mają wiele podobieństw. Dotyczą one tożsamości, godności i komunikacji emocjonalnej. Dzielą także wizje przyszłości i przesłania dla ludzkości. Artyści są potężnymi rzecznikami praw człowieka i często poruszają kwestie związane z prawami człowieka. Ponadto, zarówno sztuka, jak i prawa człowieka mają wspólną historię. Te dwie dziedziny często idą ze sobą w parze i jeśli nie wykorzystamy tych podobieństw we właściwy sposób, możemy tworzyć bariery w naszym społeczeństwie.

Znaczenie konwencji z Oviedo dla bioetyki

Konwencja z Oviedo jest traktatem o prawach człowieka, który określa podstawowe prawa człowieka, które są uznawane w obu traktatach. Oba uznają godność ludzką, wspólny cel wszystkich instrumentów prawnych, oraz szerokie spektrum ochrony. Czynią to jednak w różny sposób. Na przykład EKPCz uznaje szeroki zakres praw i obowiązków, które mają zastosowanie do osób niezdolnych do samodzielnej ochrony.

ETPC ma doświadczenie w zajmowaniu się naruszeniami Konwencji z Oviedo. W swojej sprawie ETPCz nie upoważnił go wyraźnie do badania naruszeń konwencji. Zamiast tego udało się wyjaśnić pewne ogólne kwestie, które miały wpływ na ETPCz. W tym zakresie Konwencja z Oviedo ma znaczenie również dla bioetyki. Oprócz zapewnienia ochrony praw człowieka, ETPCz ma na celu promowanie kultury godności ludzkiej w badaniach biomedycznych.

Podobne tematy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *