Prawa człowieka Vs prawa obywatelskie

Co to jest 12 praw człowieka?

Prawa człowieka są powszechnie uznane i dane każdemu człowiekowi. Natomiast prawa obywatelskie zależą od reżimu politycznego i kontekstu, w jakim żyje obywatel. Oba te prawa są ważne i muszą być rozumiane, aby podjąć jasną decyzję, które z nich należy chronić. Oba rodzaje praw zostały opisane poniżej. Zacznijmy od omówienia różnicy między prawami człowieka a prawami obywatelskimi. Co sprawia, że prawa człowieka są ważniejsze od praw obywatelskich? Czym się one różnią? Które z nich jest ważniejsze?

Włączenie praw społecznych i ekonomicznych

Podczas gdy większość ludzi ma ogólne zrozumienie praw obywatelskich i politycznych, może nie być w pełni świadoma znaczenia praw społecznych i ekonomicznych. W rzeczywistości wiele z tych praw jest ze sobą powiązanych. Prawa te obejmują prawo do odpowiedniej żywności, schronienia, opieki zdrowotnej, edukacji i zasobów kulturowych. Co więcej, prawa te nie ograniczają się do obywateli; wiele z nich można znaleźć w innych dziedzinach prawa.

Różnica między dwoma podejściami do praw rządzących gospodarką i społeczeństwem opiera się na stopniu, w jakim te kwestie są sprawiedliwe. Prawa cywilne mogą być łatwiej egzekwowane poprzez udział w wyborach, ale prawa społeczne i gospodarcze wymagają zaangażowania państwa. Na przykład, wybory są bardziej kosztowne niż edukacja publiczna, która jest bardziej skuteczna. Pomimo tej różnicy, prawa ekonomiczne i społeczne są niezbędne dla ochrony prawa do życia.

Custom

Trwa debata pomiędzy prawami człowieka a wolnościami obywatelskimi. Prawa człowieka chronią osobę przed dyskryminacją i są gwarantowane przez konstytucję danego kraju. Wolności obywatelskie to podstawowe swobody przyznawane wszystkim obywatelom, które mogą być określone przez prawo lub udokumentowane przez rząd. Ludzie nie muszą zapracować na swoje swobody obywatelskie, ale są one ważne dla ochrony praw jednostki i powstrzymania rządu przed nadużywaniem władzy. Istnieje wiele różnic pomiędzy tymi dwoma rodzajami praw, a znajomość różnic pomoże Ci podjąć świadomą decyzję.

Prawa człowieka chronią wolność osoby przed dyskryminacją i nierównym traktowaniem. Obejmują one wiele aspektów życia codziennego, w tym zatrudnienie, mieszkanie i obiekty użyteczności publicznej. Naruszenie praw obywatelskich jest uznawane za pogwałcenie tych praw i zazwyczaj jest karane grzywną i więzieniem. Istnieje wiele innych praw, które chronią prawa człowieka, ale nie są one tak szeroko znane jak prawa obywatelskie. Niektóre stany zmierzają w kierunku oznaczenia praw człowieka, a niektóre komisje stanowe idą w ich ślady.

Decyzje sądowe

Różnice między prawami człowieka a prawami obywatelskimi są liczne. Prawa człowieka, takie jak równość wobec prawa, przysługują każdemu człowiekowi. Prawa cywilne zależą natomiast od okoliczności, w jakich dana osoba jest obywatelem. Należą do nich rasa, religia i inne cechy osobiste. Podczas gdy dana osoba może mieć prawo do równej ochrony prawnej, może mieć ograniczone prawa lub nie mieć ich wcale w jednym lub obu obszarach.

W tym kontekście należy podkreślić znaczenie ochrony praw człowieka. Na systemie sądowniczym spoczywa znacząca odpowiedzialność za przestrzeganie tych praw. Kiedy człowiek doświadcza pandemii, może potrzebować doraźnej pomocy, aby przetrwać chorobę. Sędzia musi chronić ich prawa i odrzucać wszelkie próby deptania ich praw obywatelskich przez innych. Ponadto musi unikać sądowej nadinterpretacji, chyba że jest ona niezbędna do ochrony życia milionów ludzi.

Interwencja międzynarodowa

Debata na temat międzynarodowej interwencji w kwestie praw człowieka jest daleka od rozstrzygnięcia. Ważne jest, by zdawać sobie sprawę, że w niektórych krajach łamie się prawa człowieka bardziej niż w innych. Na przykład, wiele rządów wprowadziło politykę, która ogranicza wolność jednostki w imię zdrowia publicznego. Polityka ta ma na celu ochronę społeczeństwa, ale może również naruszać prawa człowieka. W takich przypadkach ważne jest, by zastanowić się, jak działania rządu wpłyną na tych ludzi, którzy najbardziej potrzebują ochrony.

Chociaż Stany Zjednoczone nie ratyfikowały żadnego z głównych międzynarodowych traktatów o prawach człowieka, sądy amerykańskie w przeszłości opierały się na zwyczajowym prawie międzynarodowym w celu przyznania powodom praw, których nie można ustanowić w przepisach krajowych. Ponadto Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych powoływał się na Powszechną Deklarację Praw Człowieka częściej niż jakakolwiek inna jurysdykcja. Ponadto Sąd Najwyższy zauważa, że wiele przepisów konstytucji wywodzi się z międzynarodowych instrumentów praw człowieka.

Podobne tematy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *