Prawa człowieka w odniesieniu do dzieci – otwarcie dziewięćdziesiątej pierwszej sesji Komitetu Praw Dziecka

Prawa człowieka w odniesieniu do dzieci - otwarcie dziewięćdziesiątej pierwszej sesji Komitetu Praw Dziecka

Komitet Praw Dziecka otworzył dziś swoją dziewięćdziesiątą pierwszą sesję. Będzie on przeglądał sprawozdania z wysiłków państw w zakresie wdrażania Konwencji o Prawach Dziecka. Celem tej konferencji jest promowanie praw dzieci. W szczególności ma ona zapewnić dzieciom całościowy i harmonijny rozwój.

Potwierdza, że wszystkie prawa są równie ważne

Konwencja Praw Dziecka ONZ (UNCRC) jest międzynarodowym traktatem, który określa uniwersalne prawa i korzyści dla dzieci. Jest pierwszym formalnym zobowiązaniem rządów do promowania dobra dzieci. Promuje międzynarodowy system solidarności na rzecz dzieci, wzywając kraje darczyńców do udzielania pomocy krajom, w których dzieci są w potrzebie. Wzywa również kraje-odbiorców do skoncentrowania swojej zagranicznej pomocy rozwojowej na dzieciach.

CRC podkreśla, że rodzice i inni główni opiekunowie są najlepszymi obrońcami dzieci. Muszą oni działać w najlepszym interesie dzieci, stawiając interes dziecka ponad wszelkie cele państwowe. Na przykład, najlepszy interes dziecka musi mieć pierwszeństwo przed interesami wynikającymi z celów rządu, takich jak ograniczenie nieregularnej migracji. Ponadto CRC zauważa, że prawo do wolności jest podstawowym prawem człowieka i że jego odmowa stanowi poważne naruszenie praw człowieka.

Ponadto, obowiązkiem państwa wynikającym z doktryny praw dziecka jest wspieranie rozwoju dzieci jako całości. Oznacza to, że działania państwa nie powinny być skoncentrowane na ochronie poszczególnych dzieci, ale na wspieraniu rozwoju wszystkich dzieci. Wszystkie dzieci powinny mieć takie same możliwości i wsparcie.

Human Rights Watch poświęca swoją pracę ochronie godności ludzkiej i praw dzieci. Ostatnio wydała raport na temat praw dzieci niepełnosprawnych w Serbii. Stwierdzono w nim, że setki serbskich niepełnosprawnych dzieci cierpią z powodu zaniedbania w instytucjach. Mimo to rząd poczynił pewne postępy w ochronie tych dzieci.

Artykuł 31 odnosi się do praw dzieci w każdej sytuacji. To podstawowe prawo człowieka jest kluczowe dla wielu innych praw. Artykuły 27 i 29 obejmują rozwój fizyczny, umysłowy i emocjonalny. Ponadto artykuł 31 przedstawia prawo do zabawy dla wszystkich dzieci. Jest to ważny element praw dziecka i należy zapewnić jego ochronę.

To podstawowe prawo obejmuje prawo do życia w godności. Zasada godności wymaga poszanowania praw dzieci i wspierania rodziny w jej społeczno-ekonomicznej roli. Zasada ta jest bezpośrednio związana z pojęciem równości. Ostatecznie prawa dzieci muszą być postrzegane i traktowane przez społeczeństwo jako równe.

Dzieci potrzebują miłości i zrozumienia dla harmonijnego rozwoju. Rodzice muszą zapewnić ciepłe, pielęgnujące środowisko, w którym mogą rozwijać stabilność moralną i fizyczną. Kluczowe jest również, aby dziecko przebywało z matką w pierwszych latach życia. Ponadto społeczeństwo musi zapewnić szczególną opiekę dzieciom, które są oddzielone od swoich rodzin lub którym brakuje wystarczających środków utrzymania. Ponadto pożądane jest zapewnienie pomocy państwa dla dzieci w rodzinach wielodzietnych.

Solidna doktryna praw równościowych dzieci musi również zająć się podstawowymi strukturami, które tworzą hierarchie wśród dzieci. W obecnej rzeczywistości istnieją silne różnice rasowe i płciowe. Dlatego równość musi być zdefiniowana w kategoriach rasy i płci. I należy odrzucić pojęcie dziecka, które rodzi się bez tożsamości rasowej lub płciowej.

Potwierdza, że wszystkie prawa są niezbędne dla pełnego rozwoju dziecka

Konwencja potwierdza, że wszystkie dzieci mają prawo do rozwoju w pełnym zakresie oraz że ich prawo do prywatności i wyrażania opinii są podstawowe dla pełnego rozwoju tego dziecka. Ponadto stanowi, że wszelkie ograniczenia praw dziecka muszą być zgodne z prawem i uzasadnione interesem bezpieczeństwa publicznego, zdrowia, moralności i porządku publicznego. Prawa dziecka muszą być również chronione przed bezprawnym naruszeniem prywatności i atakami na jego godność.

Dla harmonijnego rozwoju dzieci muszą być wychowywane w środowisku miłości, uczucia oraz bezpieczeństwa moralnego i materialnego. Nie powinny być oddzielane od matki w ich delikatnych latach, a społeczeństwo musi otoczyć szczególną opieką dzieci, które nie mają rodzin lub odpowiednich środków utrzymania. Ponadto, dzieci nie powinny być zmuszane do podejmowania pracy lub innych zajęć, które mogłyby wpłynąć na ich edukację, zdrowie lub rozwój psychiczny.

Konwencja o Prawach Dziecka (UNCRC) również kieruje państwa do zapewnienia dzieciom i rodzinom dostępu do podstawowych usług zdrowotnych. Jej preambuła potwierdza, że żadne dziecko nie może być poddane dyskryminacji ze względu na rasę, płeć, pochodzenie narodowe lub urodzenie.

Państwa strony uznają nieodłączne prawo każdego dziecka do życia i rozwoju. Wszystkie prawa dziecka muszą być chronione i promowane przez państwo. Państwa muszą realizować te prawa i muszą zapewnić ich pełną realizację. Jeśli rodzice nie są w stanie wypełnić tych obowiązków, państwo musi zapewnić odpowiednią opiekę.

Komitet Praw Dziecka dokonuje przeglądu postępów poczynionych przez Państwa-Strony w realizacji zobowiązań wynikających z Konwencji. W skład Komitetu wchodzi co najmniej osiemnastu ekspertów o uznanych kompetencjach w dziedzinach związanych z Konwencją. Eksperci ci są wybierani przez Państwa-Strony i pełnią swoją funkcję osobiście.

Artykuł 2.2 zakazuje dyskryminacji w zakresie opieki zdrowotnej i dostępu do podstawowych determinantów zdrowia. Artykuł 3 zakazuje dyskryminacji ze względu na pochodzenie narodowe lub społeczne, płeć lub majątek. Konwencja zakazuje również dyskryminacji ze względu na HIV/AIDS lub niepełnosprawność.

Konwencja o prawach dziecka ma na celu promowanie poszanowania praw dziecka. Definiując prawa dziecka jako podstawowe wymagania, pomaga ona przeformułować działania rządu w sposób bardziej skoncentrowany na dziecku. Wyjaśnia, że dzieci powinny mieć możliwość rozwijania własnych talentów i rozkwitu w kochającym i pielęgnującym środowisku.

Potwierdza, że wszystkie prawa są równie ważne dla pełnego rozwoju dziecka

Konwencja Narodów Zjednoczonych o Prawach Dziecka jest przełomowym traktatem określającym prawa dzieci na całym świecie. Jej zasady przewodnie podkreślają równość wszystkich dzieci, nieodłączne prawo każdego dziecka do życia oraz obowiązek państw do ochrony dzieci. Uznaje również prawo dzieci do wyrażania swoich poglądów we wszystkich sprawach dotyczących ich dobra.

Prawo dzieci do rozwoju ma fundamentalne znaczenie dla ich przyszłości i relacji z innymi. Jest to również obowiązek dorosłych, aby spełnić swoją odpowiedzialność wobec dzieci. Dzieci są cennym zasobem i kiedyś pomogą dorosłym, którzy teraz są dorośli.

Konwencja o prawach dziecka próbuje również wypełnić lukę pomiędzy publiczną i prywatną odpowiedzialnością za dzieci. Wspiera ekologiczne rozumienie praw dziecka i pomaga wyjaśnić znaczenie ochrony praw dziecka w tworzeniu polityki. Wspiera również argument, że interesy dzieci nie są marginalne w debatach politycznych; muszą być centralnym elementem wszystkich działań, które ich dotyczą.

Podobne tematy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *