Artykuł 3 konwencji genewskich

Artykuł 3 konwencji genewskich

Konwencja genewska jest deklaracją zwyczajowego prawa międzynarodowego. Zgodnie z ustępem pierwszym wspólnego artykułu 3, zakazany jest każdy czyn popełniony w ramach konfliktu zbrojnego lub mający z nim związek, wobec osoby cywilnej niebędącej żołnierzem. Czyny te często nazywane są zbrodniami wojennymi, a Konwencja Genewska chroni prawa ludności cywilnej. Artykuł ten jest dziś szeroko stosowany jako przewodnik do obrony praw człowieka. Stanowi on również ważne wytyczne dla międzynarodowego prawa humanitarnego.

Wspólny artykuł 3 konwencji genewskich z 1949 roku

W czasie konfliktu międzynarodowego wspólny artykuł 3 konwencji genewskich z 1949 roku określa minimalne standardy ochrony. Artykuł ten ma zastosowanie zarówno do konfliktów międzynarodowych, jak i niemiędzynarodowych, i wymienia zasady, które mają zastosowanie przez cały czas. W przeciwieństwie do innych artykułów prawa humanitarnego, wspólny artykuł 3 dotyczy wszystkich stron konfliktu. W związku z tym jego naruszenie jest naruszeniem praw człowieka, a zatem zbrodnią wojenną.

Konwencje genewskie obejmują również konflikty zbrojne, które nie są międzynarodowe. Wspólny artykuł 3 konwencji genewskich z 1949 roku funkcjonuje jako mini-konwencja w ramach większej konwencji genewskiej. Określa podstawowe zasady, które są nienaruszalne. Przełamuje też odruchy sądowe i podkreśla dobrą wolę między wojownikami. Common article 3 był pierwszym na świecie aktem prawa humanitarnego. Dotychczas konwencja ograniczała się do konfliktów międzynarodowych.

Ponieważ prawo wojenne nie daje podstaw prawnych do nakładania sankcji na tych, którzy je naruszają, wspólny artykuł 3 konwencji genewskich z 1949 r. zapewnia minimalną ochronę. Ochrona ta dotyczy zarówno uczestników niemiędzynarodowych konfliktów zbrojnych, jak i członków sił zbrojnych. Ponadto wspólny artykuł 3 jest zasadą ogólną, która może być interpretowana na różne sposoby, z marginesem uznania dla decydentów państwowych.

Ochrona praw człowieka

Konwencje genewskie z 1949 r. to zbiór zasad regulujących traktowanie jeńców wojennych, rannych i ludności cywilnej podczas konfliktu. Zakazują one tortur i stosowania śmiertelnej siły wobec ludności cywilnej. Ponadto Konwencje Genewskie z 1949 r. wymagają, aby strony konfliktu poszukiwały i zapewniały ochronę chorym i rannym cywilom. Postanowienia te mają na celu zapewnienie przetrwania i dobrobytu ludności cywilnej podczas konfliktu oraz zapobieganie stosowaniu niepotrzebnej siły lub przemocy.

Pomimo faktu, że ochrona praw człowieka w międzynarodowych konwencjach praw człowieka jest powszechnie uznawana, wiele zobowiązań z nimi związanych nie jest bezpośrednio stosowanych w prawie krajowym. Osoby muszą najpierw złożyć skargę na swój rząd lub urzędnika do sądu krajowego. Ten proces dodaje więcej barier politycznych i podkreśla braki w obecnym systemie ochrony praw człowieka. Niniejszy artykuł analizuje, w jaki sposób wdraża się ochronę praw człowieka.

Chociaż wiele konwencji dotyczących praw człowieka ustanawia mechanizmy zapewniające ich skuteczne stosowanie, nie zapewniają one mechanizmu sankcji międzynarodowych. W przypadkach naruszenia ochrony praw człowieka jednostki muszą szukać zadośćuczynienia w swoich własnych krajach lub państwach. Oznacza to, że istnienie funkcjonalnego, niezależnego systemu sądowniczego jest kluczowe dla rządów prawa w każdym kraju. Ochrona praw człowieka w Konwencji Genewskiej zapewnia jednostkom mechanizm dochodzenia odszkodowania za naruszenie ich praw.

Ochrona niekombatujących osób cywilnych

W prawie konwencje genewskie rozróżniają osoby walczące i niewalczące. Różnice te są istotne, ponieważ nieuprzywilejowani bojownicy mogą zostać zaatakowani, gdy uczestniczą w działaniach wojennych. Czwarta Konwencja Genewska wyjaśnia właściwe zachowanie wobec nie-kombatantów-cywilów i zakazuje działań wojennych wobec nich. Konwencje genewskie opierają się na dwóch kategoriach prowadzenia wojny: jus in bello i jus ad bellum. Pierwsza z nich reguluje, co powinni robić bojownicy po wybuchu wojny, natomiast druga określa, czy wojna jest w ogóle uzasadniona.

Dzieci są uznawane za niekombatantów. Konwencje genewskie zapewniają tym grupom szczególną ochronę. Szczególnie ważne są przepisy dotyczące ochrony dzieci poniżej 15 roku życia. Gwarantują one również ochronę kobietom w ciąży i matkom dzieci do lat siedmiu. Strony mogą również porozumieć się w sprawie uznania stref szpitalnych. Te zabezpieczenia są kluczowe, ponieważ dzieci są często najbardziej bezbronnymi grupami społecznymi. Jeśli konwencje genewskie są łamane, ich prawa nie są przestrzegane.

Gdy członek sił zbrojnych zostaje schwytany przez siły wroga, staje się jeńcem wojennym. Status ten nie jest przyznawany takim osobom, chyba że mogą one dokonać rozróżnienia między sobą a ludnością cywilną. Z tym rozróżnieniem wiąże się zbiorowy obowiązek, który różni się od obowiązku jednostki. Dlatego ważne jest, aby zrozumieć, jak te zasady wpływają na jeńców wojennych i ludność cywilną.

Podobne tematy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *