Dlaczego prawa obywatelskie są ważne

Dlaczego prawa obywatelskie są ważne

Dlaczego prawa obywatelskie są ważne? Przyjrzymy się ich wpływowi na społeczeństwo, jak chronią prawa jednostki i jak organizacje non-profit mogą pomóc tym, których prawa obywatelskie zostały naruszone. Aby lepiej zrozumieć prawo dotyczące praw obywatelskich, przeczytaj ten artykuł. Zawiera on informacje o tym, dlaczego prawo praw obywatelskich jest ważne, o jego ochronie prawnej i wpływie na społeczeństwo. Warto również przeczytać o organizacjach non-profit, które zapewniają reprezentację prawną dla osób, których prawa zostały naruszone.

Ochrona prawna

Prawa obywatelskie odnoszą się do ochrony prawnej, jaką jednostka posiada przed rządem i innymi stronami, które ją dyskryminują. Prawa te są egzekwowane przez system sądowniczy i Sąd Najwyższy. Osoby, które uważają, że zostały naruszone, mogą złożyć pozew o prawa obywatelskie i ubiegać się o odszkodowanie pieniężne za poniesione szkody. Na przykład, ustawa o dyskryminacji ze względu na wiek z 1975 roku zapobiega dyskryminacji osób w określonym wieku przez pracodawców w federalnych programach pomocowych. Dotyczy to edukacji, opieki zdrowotnej, znaczków żywnościowych i opieki społecznej.

Tytuł VII Ustawy o Prawach Obywatelskich chroni jednostkę przed dyskryminacją ze względu na rasę, pochodzenie narodowe i płeć. Jednakże nie chroni on osób mających związki z komunistami lub małżeństwami międzyrasowymi. Tytuł VIII Education Amendments of 1972 zapobiega dyskryminacji ze względu na płeć w publicznych i prywatnych programach edukacyjnych. Ponadto przekazuje wszystkie procesy o prawa obywatelskie z całkowicie białymi ławami przysięgłych do Komisji Praw Obywatelskich.

Inne zabezpieczenia obejmują ustawę o prawach człowieka stanu Nowy Jork. Ponadto, liczne umowy międzynarodowe uznają prawa człowieka. Na przykład Stany Zjednoczone podpisały Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych. Pozbawienie praw obywatelskich jest nielegalne według prawa amerykańskiego. Podobnie stany mogą zakazać głosowania zbrodniarzom, ale Sąd Najwyższy potwierdził ten zakaz w sprawie Richardson v. Ramirez.

Proces egzekwowania prawnych zabezpieczeń praw obywatelskich jest złożony. Może prowadzić do naruszenia cudzych praw, ale właśnie dlatego Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła w 1948 roku Powszechną Deklarację Praw Człowieka. Niestety, zapisy tego dokumentu nie są prawnie wiążące. W międzyczasie amerykański Ruch Praw Obywatelskich i jego późniejsze osiągnięcia doprowadziły do zdefiniowania praw obywatelskich w USA. W rezultacie ta podstawowa wartość polityczna została na nowo zdefiniowana przez wiele osób.

Wpływ na społeczeństwo

Wpływ praw obywatelskich na społeczeństwo został zapoczątkowany przez walkę o równość rasową po wojnie secesyjnej. Podczas gdy niewolnictwo zostało zniesione, a byli niewolnicy otrzymali prawa polityczne, Afroamerykanie pozostawali systematycznie pozbawieni praw obywatelskich i często spotykali się z gwałtownym oporem. Ta ciągła marginalizacja Afroamerykanów wywołała w latach 50-tych epicki ruch społeczny, który miał swoje korzenie w afroamerykańskich kościołach i doprowadził do masowych bojkotów, nieposłuszeństwa obywatelskiego i edukacji wyborczej.

Ustawa o prawach obywatelskich z 1964 roku zniosła niewolnictwo w Stanach Zjednoczonych i uczyniła nielegalną dyskryminację ze względu na rasę, religię lub pochodzenie narodowe w miejscach publicznych. Ustawa gwarantowała również równe szanse edukacyjne dla wszystkich i sprawiła, że równy dostęp do rynków i miejsc pracy stał się rzeczywistością dla milionów Afroamerykanów. Ustawa stworzyła także Equal Employment Opportunity Commission (EEOC), która miała uprawnienia do wnoszenia pozwów w imieniu osób dotkniętych dyskryminacją w miejscu pracy.

Niektórzy biali pozostają “rasistami w szafie” i aktywnie sprzeciwiają się równości rasowej, nie wyrażając publicznie swoich poglądów. Jednak większość Amerykanów szczerze odrzuca rasizm i dąży do stworzenia społeczeństwa wolnego od ras. Chociaż niektórzy ludzie ukrywają uprzedzenia rasowe, większość popiera politykę dyskryminacji bez wyraźnego zamiaru krzywdzenia czarnych. Wielu z kolei dyskryminuje czarnych tylko pod pewnymi warunkami.

Oprócz tych przepisów, kluczowe znaczenie dla wyeliminowania dyskryminacji ma egzekwowanie istniejących przepisów dotyczących praw obywatelskich. Agencje federalne powinny stworzyć stałe biura w amerykańskich Departamentach Pracy, Skarbu, Handlu oraz Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, które byłyby upoważnione do przeprowadzania okresowych audytów różnych obszarów rynku. Audyty te obejmowałyby obiektywną próbę dostawców rynkowych i opierałyby się na bezstronnych podstawach, eliminując ukryte uprzedzenia. W rezultacie nikt nie zostałby wyróżniony ani ukarany za rasistowskie wypowiedzi.

Po wojnie secesyjnej, biała władza polityczna została przywrócona. Południowcy szybko zyskali starszeństwo w Kongresie i skutecznie kontrolowali nominacje do federalnego sądownictwa. W latach 80. XIX wieku Sąd Najwyższy zaczął odwracać reformy narzucone przez erę Rekonstrukcji. W 1883 roku Sąd orzekł, że Ustawa o Prawach Obywatelskich z 1875 roku jest niekonstytucyjna i że Czternasta Poprawka dotyczy tylko stanów. W sprawie Plessy v. Ferguson Sąd wyraźnie poparł nowy system separacji rasowej i fikcję, że segregacja czyni czarnych i białych równymi.

Praktyka prawa praw obywatelskich

Prawa obywatelskie są podstawowymi prawami człowieka. Podczas gdy prawa naturalne są niezbywalne, prawa obywatelskie muszą być zagwarantowane przez spisaną konstytucję lub władzę państwową. Prawa te różnią się w poszczególnych krajach i zmieniają się w zależności od czasu, kultury i rządu, a także trendów społecznych. Na przykład, prawa obywatelskie społeczności LGBT dopiero od niedawna są przedmiotem debaty politycznej w niektórych zachodnich demokracjach. Jednak gdy już do nich dojdzie, mogą być bardzo szkodliwe dla danej społeczności.

Jako adwokat poznasz różne aspekty prawa praw obywatelskich. Możesz pracować nad sprawami, które dotyczą dyskryminacji w zatrudnieniu, sprawiedliwych warunków mieszkaniowych, nierówności rasowych w edukacji, lub egzekwowania praw konstytucyjnych osób uwięzionych. Możesz również reprezentować klienta przed komisją ds. zwolnień warunkowych i bronić jego zwolnienia po 20 latach. Możesz również współpracować z prokuratorem okręgowym, aby pomóc w usunięciu informacji o karalności.

Jeśli uważasz, że byłeś dyskryminowany, może to być czas na podjęcie działań prawnych. W Stanach Zjednoczonych dyskryminacja jest nielegalna ze względu na rasę, płeć, religię, pochodzenie narodowe lub inną chronioną klasę. Konstytucja Stanów Zjednoczonych, ratyfikowana w 1789 roku, stanowi ramy prawne dla ochrony praw jednostki. Zawiera linki do wszystkich artykułów i przypisów konstytucji. Należy zauważyć, że Konstytucja Stanów Zjednoczonych zawiera szereg sekcji, które mają zastosowanie w praktyce prawa praw obywatelskich.

Od lat 60. XX wieku amerykański ruch na rzecz praw obywatelskich miał globalne konsekwencje. Ustawa o prawach obywatelskich Indian została uchwalona przez Kongres Stanów Zjednoczonych w 1968 roku. Latynosi i Azjaci również walczyli o większe prawa obywatelskie w oparciu o swoją historię dyskryminacji. W rezultacie programy akcji afirmatywnej i edukacja dwujęzyczna odniosły sukces w rozwiązaniu tego problemu. Amerykański ruch praw obywatelskich doprowadził do wielu pozytywnych zmian dla jednostek i społeczności.

Praktyka prawa praw obywatelskich staje się coraz ważniejsza w naszym społeczeństwie. Wraz ze wzrostem definicji praw obywatelskich, rośnie również praktyka prawa. Prawnicy praktykujący w tej dziedzinie starają się uchwalać nowe przepisy i wnosić nowe sprawy w celu ochrony praw ludzi. Ostatecznie, pracują oni nad poprawą zrozumienia praw obywatelskich przez społeczeństwo. Jeśli jesteś zainteresowany praktykowaniem prawa praw obywatelskich, oto kilka wskazówek, o których warto pamiętać:

Organizacje non-profit zapewniające reprezentację prawną dla osób, których prawa obywatelskie zostały naruszone

Na całym świecie istnieje wiele organizacji non-profit zajmujących się ochroną praw człowieka, ale są one często nieskuteczne i mają niewielki wpływ. Organizacje pozarządowe mogą pomóc ofiarom naruszeń praw człowieka poprzez świadczenie usług bezpośrednich, takich jak adwokatura i pomoc humanitarna. Jednak bezpośrednia pomoc nie zawsze jest najbardziej efektywnym wykorzystaniem ograniczonych zasobów organizacji pozarządowych. Zamiast tego muszą one myśleć o bardziej długoterminowych sposobach zaradzenia naruszeniom i zapobieżenia ich ponownemu wystąpieniu.

California Rural Legal Assistance, Inc. jest organizacją non-profit, która zapewnia bezpłatne usługi prawne dla obywateli Kalifornii o niskich dochodach. Centrum Praw Konstytucyjnych walczy o sprawiedliwość i wyzwolenie dla pokrzywdzonych społeczności i angażuje się w spory sądowe, by dokonać zmian. Jego misją jest walka z opresyjnymi systemami władzy i niesprawiedliwością rasową. Aby dowiedzieć się więcej o pracy organizacji non-profit, które zapewniają reprezentację prawną dla tych, których prawa obywatelskie zostały naruszone, kliknij na poniższe linki.

The Advancement Project jest jedną z takich organizacji non-profit. Celem tej organizacji jest zapewnienie równej sprawiedliwości ludziom, którzy zostali skrzywdzeni przez dyskryminację rasową lub ubóstwo. Organizacja ma biura w wielu miastach i stanach i pracuje nad promowaniem sprawiedliwości społecznej poprzez bezpośrednią reprezentację, zmiany systemowe i edukację społeczności. Korzystając z pomocy organizacji nonprofit, możesz być pewien, że Twoja sprawa zostanie potraktowana poważnie i że otrzymasz najlepszą możliwą pomoc prawną.

Inne organizacje non-profit, które zapewniają reprezentację prawną osobom, których prawa obywatelskie zostały naruszone, to Lawyers’ Committee for Civil Rights Under Law i American Constitution Foundation. Organizacje te dążą do zapewnienia sprawiedliwego traktowania osób niepełnosprawnych i osób o niskich dochodach. Ich celem jest poprawa równości rasowej i społecznej. Są również zaangażowane w zmniejszenie nieproporcjonalnej liczby aresztowań i skazań grup mniejszościowych o niskich dochodach.

Innym przykładem organizacji non-profit zapewniającej reprezentację prawną dla tych, których prawa obywatelskie zostały zaatakowane, jest organizacja non-profit zajmująca się obroną mieszkań. W wielu z tych spraw organizacja non-profit dołączyła do lokatorów jako powodów w procesach sądowych przeciwko właścicielom, zmieniając się w ten sposób z mediatora w aktywnego partnera. Non-profit organizacje rzecznictwa mieszkaniowego opracowała sieci preferowanych adwokatów i montowane te wielostronne pakiety z ich najemców. Adwokaci ci następnie wspólnie reprezentowali organizację non-profit i lokatorów w procesach sądowych przeciwko właścicielowi.

Podobne tematy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *