Jak Konwencje Genewskie chronią ludność cywilną i personel medyczny w szpitalach Konwencji Genewskiej

Jak Konwencje Genewskie chronią ludność cywilną i personel medyczny w szpitalach Konwencji Genewskiej

Pierwsze Konwencje Genewskie, ustanowione w 1864 roku, wymagają od armii opieki nad rannymi żołnierzami i personelem medycznym podczas wojny. Konwencje te oparte są na zasadach międzynarodowego prawa humanitarnego. Oprócz prawa do życia, konwencje chronią również obiekty cywilne i personel medyczny. Prawo do opieki nad rannymi żołnierzami jest jednym z najważniejszych aspektów tych międzynarodowych traktatów. Jak jednak działają te konwencje? Przyjrzyjmy się tym pytaniom, aby zrozumieć, jak te zasady są realizowane.

Artykuł 3 Konwencji Genewskich

Często określany jako “Konwencja w miniaturze”, Artykuł 3 Konwencji Genewskich określa minimalną ochronę osób na terytorium państwa-sygnatariusza podczas konfliktu zbrojnego. Ochrona ta obejmuje zakaz stosowania tortur i naruszania godności osobistej. Ponadto artykuł 3 chroni prawa szpitali do zapewnienia podstawowej opieki medycznej wszystkim pacjentom i rannym. Ochrona ta ma kluczowe znaczenie w dziedzinie medycyny, a szpitale mają wyjątkowy obowiązek przestrzegania tych praw.

Personel medyczny pracujący w szpitalach cywilnych musi być traktowany z szacunkiem i bezpieczeństwem. Powinni nosić naramienniki, a ich dowody tożsamości powinny jasno określać ich funkcje zawodowe. Muszą również prowadzić rejestr wszystkich pracowników szpitali cywilnych. Ochrona personelu medycznego jest priorytetem Konwencji Genewskich. Szpitale nie powinny być celem działań wojennych. Ponadto, szpitale nie powinny angażować się w działania, które mogłyby zagrozić ludności cywilnej lub pacjentom.

Współczesne międzynarodowe prawo humanitarne chroni personel medyczny podczas konfliktów zbrojnych. Konwencje genewskie i protokoły dodatkowe mają zastosowanie zarówno do stron, jak i ludności cywilnej w konfliktach zbrojnych. Konwencje chronią ofiary i personel szpitalny w konfliktach zbrojnych i niemiędzynarodowych konfliktach zbrojnych. Szpitale, jako część służb humanitarnych, muszą przestrzegać Konwencji Genewskich i realizować protokoły dodatkowe. Nie mogą dopuścić do jakiejkolwiek formy przemocy wobec ludności cywilnej, niezależnie od charakteru konfliktu.

Postanowienia III Konwencji Genewskiej mają zastosowanie do szpitali. Szpitale muszą zapewnić humanitarną opiekę, niezależnie od tego, kto jest zaangażowany w konflikt. Szpitale są odpowiedzialne za bezpieczeństwo ludności cywilnej w strefach wojennych, podobnie jak lekarze, pielęgniarki i inni pracownicy służby zdrowia. W związku z tym szpitale nie są odporne na przemoc czy konflikt. Postanowienia Konwencji Genewskich dotyczą szpitali w czasie wojny, dlatego Czerwony Krzyż został zobowiązany do utworzenia centralnej agencji informacyjnej o jeńcach wojennych w Stanach Zjednoczonych.

Ochrona ludności cywilnej

Konwencja genewska stanowi, że ochrona ludności cywilnej w strefach szpitalnych może być osiągnięta przez wzajemne uznanie stref i wprowadzenie w życie postanowień projektu porozumienia załączonego do niniejszej konwencji. W razie ataków strony zapewnią, że statki powietrzne przewożące pacjentów nie poniosą szkód ani nie stracą statusu lotu, oraz że będą latać po uzgodnionych trasach, na uzgodnionych wysokościach i w uzgodnionym czasie. Statki powietrzne przewożące osoby cywilne mają również prawo do noszenia charakterystycznego emblematu.

Ochrona ludności cywilnej w szpitalach objętych Konwencją Genewską jest wymagana również w przypadku wojny. Siły zbrojne nie mogą wejść do szpitala, który został uznany za cywilny, chyba że został on wyraźnie oznaczony. W takim przypadku cywilny personel szpitala musi nosić naramiennik podczas pełnienia służby. Dyrekcja szpitala musi prowadzić listę całego cywilnego personelu szpitala. Mocarstwo okupacyjne musi poczynić odpowiednie ustalenia dotyczące opieki i zakwaterowania w szpitalu.

Strony konfliktu powinny ułatwiać usuwanie ludności cywilnej z obszarów dotkniętych konfliktem. Strony powinny starać się zawierać lokalne porozumienia dotyczące usuwania ludności cywilnej z obszarów okrążonych i oblężonych. Ponadto powinny szanować szpitale cywilne jako miejsca, w których personel medyczny może leczyć ofiary konfliktu. Ale jak strony mogą to osiągnąć? MKCK może odegrać w tym względzie kluczową rolę.

Zgodnie z konwencjami genewskimi, siły chroniące muszą zapewnić, że przedstawiciele osób chronionych mogą ubiegać się o pomoc. Jeśli niemożliwe jest zapewnienie wszystkich udogodnień dla ochrony cywilów w miejscach hospitalizowanych, Strony konfliktu powinny zapewnić, że tacy przedstawiciele są obecni i mają dostęp do MKCK. Jest to szczególnie ważne w sytuacjach konfliktowych, w których cywile i żołnierze są uwięzieni w nieuzasadnionych warunkach.

Ochrona obiektów cywilnych

Jeżeli nie postanowiono inaczej, ochrona obiektów cywilnych w szpitalach Konwencji Genewskiej nie ustaje, chyba że są one wykorzystywane do działań szkodliwych dla wroga. Ochrona ta może jednak zostać zakończona, jeśli ostrzeżenie nie zostanie wysłuchane. Za akty szkodliwe dla wroga nie uznaje się między innymi obecności broni strzeleckiej i amunicji bojowników. Zasady te zostały przedstawione w art. 38 Konwencji Genewskiej. Konwencja genewska wymaga również, aby szpitale umieszczały symbol wskazujący na ich status jako obiektów cywilnych.

Rosyjscy okupanci w ostatnim czasie dwukrotnie próbowali wycelować rakiety w szpital Okhmatdyt. Od 24 lutego rosyjskie siły okupacyjne dokonały już co najmniej 34 takich ataków, a ich liczba rośnie z każdym dniem. Ataki te naruszają artykuł 18 Konwencji Genewskiej, który zakazuje atakowania szpitali i placówek medycznych. Niniejszy artykuł analizuje każdą z czterech konwencji genewskich, aby określić, które działania stanowią zbrodnie wojenne. Oprócz zapewnienia bezpieczeństwa cywilnym pacjentom szpitali, Konwencja Genewska zakazuje również niszczenia mienia wojskowego.

Strony konfliktu ułatwiają zapytania rozproszonych rodzin oraz pracę organizacji zajmujących się łączeniem rodzin. Organizacje te muszą być jednak akceptowalne i spełniać surowe przepisy bezpieczeństwa. Strony zapewniają wszystkim osobom chronionym poszanowanie ich honoru, godności i praw rodzinnych. Będą one traktowane humanitarnie i chronione przed zniewagami, przemocą i publiczną ciekawością. Strony Konwencji Genewskiej zapewnią te udogodnienia osobom potrzebującym.

Ochrona personelu medycznego

Artykuły 24 i 25 Konwencji Genewskiej chronią personel medyczny. W szczególności art. 24 stanowi, że personel medyczny nie może być atakowany, a prawo do pomocy medycznej musi być respektowane i nie może być naruszane. Ochrona personelu medycznego obejmuje również osoby, które zostały ranne lub poszkodowane podczas wykonywania swoich obowiązków. Istotne jest, aby personel medyczny mógł bez przeszkód wykonywać swoje czynności zawodowe. Dlatego ważne jest, aby szanować personel medyczny w strefach konfliktów zbrojnych i zapewnić mu ochronę tam, gdzie jest najbardziej potrzebny.

Zgodnie z konwencją genewską wojskowy i cywilny personel medyczny, który pełni funkcje humanitarne, jest uprawniony do takiej samej ochrony. Nie mogą być poddawani napaściom ani arbitralnemu aresztowaniu. Muszą otrzymać pomoc medyczną i nie mogą być zmuszani do wykonywania czynności niezgodnych z ich misją humanitarną. Ponadto personel medyczny nie może być przetrzymywany jako zakładnik przez władzę okupacyjną. W niektórych sytuacjach personel medyczny może zostać zatrzymany przez wroga w celu leczenia pacjentów, pod warunkiem, że ma ku temu uzasadniony powód.

W Konwencji Genewskiej personel medyczny jest uznawany za osoby neutralne, dlatego nie może być atakowany przez siły zbrojne. Są identyfikowani za pomocą charakterystycznego emblematu i posiadają karty identyfikacyjne poświadczające ich status. Nie wolno ich zatrzymywać, jeśli wykonują swoje obowiązki medyczne. W razie ataku mają prawo do wszelkiej ochrony przysługującej osobom chronionym. Oprócz personelu medycznego do takiej samej ochrony uprawniony jest personel religijny i cywilny.

Ponadto konwencje genewskie chronią personel medyczny, który wykonuje swoje obowiązki w strefach konfliktu. Ich charakterystycznym emblematem jest czerwony krzyż lub półksiężyc i są oni chronieni na mocy konwencji genewskich. Czerwony krzyż lub czerwony półksiężyc na białej ziemi oznacza, że ten personel medyczny nie jest uznawany za wrogich bojowników i dlatego nie może być atakowany lub rozpraszany podczas wykonywania swoich obowiązków. Nawet ci bez charakterystycznego emblematu powinni być bezpieczni.

Ochrona stref bezpieczeństwa

Konwencje genewskie ustanawiają w strefie działań wojennych pewne strefy dla personelu medycznego oraz chorych i rannych sił zbrojnych. Strefy te znajdują się zwykle daleko za linią frontu. Są one oznaczone czerwonymi pasami na białym podłożu. W czasie wojny mogą one służyć jako bezpieczne schronienie dla tych grup. Służą również jako miejsca schronienia dla rannych lub przesiedleńców oraz zapewniają opiekę medyczną. Społeczność międzynarodowa zatwierdziła te strefy jako istotną część pomocy humanitarnej.

Strefa szpitalna może być ustanowiona przez wojowników lub może być określona w drodze porozumienia stron. Strefy te są tworzone w celu ochrony chorych i rannych, są szczególnie przydatne dla dzieci i ciężarnych matek. Mogą one być również ustanowione na terytorium okupowanym, np. w mieście. Szpitale mogą być wyznaczone jako te strefy na czas pokoju, wojny i operacji humanitarnych. Mogą być chronione przez wojowników, Mocarstwa Opiekuńcze lub Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża.

Szpitale i strefy bezpieczeństwa są wyznaczane w celu ochrony wrażliwych populacji, takich jak dzieci poniżej piętnastego roku życia, kobiety w ciąży oraz matki z dziećmi poniżej siódmego roku życia. Oprócz ochrony sił zbrojnych, strefy bezpieczeństwa mają również chronić innych cywilów i osoby nie biorące udziału w walkach, w tym kobiety, kobiety w ciąży i matki z niemowlętami poniżej siódmego roku życia. W związku z tym podczas wojny obowiązuje zakaz atakowania szpitali i innych rodzajów szpitali.

Podobne tematy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *