Konwencje genewskie i osoby nie biorące udziału w walkach

Wyjątki od immunitetu dyplomatycznego Konwencji Genewskiej

Artykuł VI konwencji genewskich dotyczy obywateli państw neutralnych, którzy przebywają na terytorium wojownika lub okupanta. Osoby te muszą pozostawać w kontakcie ze swoim normalnym przedstawicielstwem dyplomatycznym. Mocarstwo chroniące może użyczyć swoich dobrych usług w celu rozstrzygnięcia sporów w ich imieniu. W przypadku, gdy państwo-strona odmawia udzielenia ochrony, państwo to może użyczyć nie-bojownikom swoich dobrych usług. Konwencje genewskie zostały wprowadzone w życie w licznych konfliktach od 1945 roku.

Artykuł zrealizowany przy wsparciu serwisu kameasenior.pl

Prawa niekombatantów

Artykuł 4 Konwencji Genewskich definiuje kombatantów jako członków sił zbrojnych, w tym osoby cywilne. Definiuje również “osoby niekombatujące” jako personel medyczny i religijny, a także tymczasowy personel medyczny, jako osoby niekombatujące. To, czy grupy te są uznawane za niekombatantów, czy nie, zależy od zobowiązań stron do powstrzymania się od działań wojennych.

Cztery konwencje genewskie z 1949 r. wprowadzają rozróżnienie między uczestnikami walk a osobami cywilnymi. Pierwsza konwencja genewska, protokół 1, kodyfikuje zwyczajową zasadę immunitetu osób niebędących żołnierzami i ustanawia konkretne zasady ochrony ludności cywilnej. Przepisy te mają zastosowanie do wszystkich międzynarodowych konfliktów zbrojnych. Są one szczególnie przydatne w konfliktach, w których ludność cywilna nie jest zamierzonym celem działań wojennych. Jednak w wielu współczesnych konfliktach brakuje rozróżnienia między uczestnikami walk a cywilami.

Traktowanie niekombatantów

Traktat genewski określa status niekombatanta jako osoby niezaangażowanej bezpośrednio w walkę lub uczestniczącej w wojnie. Osoby te to często cywile, personel wojskowy, a nawet osoby zabite przez promieniowanie lub chorobę. Ten status prawny został ustanowiony przez państwa po II wojnie światowej. Traktat oparty jest na konwencjach haskich, które zostały podpisane w 1907 roku.

Traktat wprowadza również rozróżnienie na bojowników, kombatantów i cywilów. Bojownikiem określa się osobę, która jest stroną konfliktu, członkiem sił zbrojnych lub innej grupy zorganizowanej w określony sposób. Różni się on od cywilów, którzy są nieuprzywilejowanymi bojownikami i nie mają żadnych praw wynikających z traktatu. Ogólnie rzecz biorąc, przestępcy cywilni nie korzystają z ochrony prawnej. Ich działania są regulowane przez krajowe prawo karne.

Ochrona ludności cywilnej

Konwencja genewska zapewnia ochronę ludności cywilnej podczas operacji wojskowych. Jednakże, aby zakwalifikować się jako osoba cywilna, dana osoba nie może być celem ataku. Oznacza to, że osoba nie może angażować się w działania wojenne. Jest to również znane jako DPIH (Deployed Person in Harm’s Way). Pomimo swojego statusu, cywile nie tracą go na stałe. Najlepiej o tym pamiętać, gdyż bojownicy mogą być celem ataku, jeśli nie spełniają kryteriów kumulacyjnych.

Ochrona cywilów w ramach MPH rozciąga się na jednostki medyczne i organizacje pomocy humanitarnej. Zgodnie z IV Konwencją Genewską wojownicy muszą ułatwiać pracę tych organizacji. Zgodnie z MPH ochrona ludności cywilnej bez dyskryminacji musi być traktowana priorytetowo. Ochrona ta jest szczególnie ważna dla dzieci i kobiet, które są najbardziej narażone na niebezpieczeństwo podczas konfliktu zbrojnego. Ponadto MPH chroni również osoby wewnętrznie przesiedlone, w tym cywilów, którzy uciekli ze swoich domów w obawie o swoje bezpieczeństwo.

Internowanie cywilów

Konwencja genewska przewiduje szereg zabezpieczeń dla internowanych, w tym ich prawo do odwołania się. Internowani muszą mieć prawo do zachowania swojego mienia osobistego i muszą otrzymywać szczegółowe rachunki. Muszą również otrzymywać regularne zasiłki, wystarczające na pokrycie podstawowych potrzeb, takich jak żywność, tytoń i przybory toaletowe. W pewnych okolicznościach internowani mogą otrzymywać przekazy pieniężne z krajów pochodzenia lub od organizacji humanitarnych.

Konwencja genewska wymaga, aby każde miejsce internowania było nadzorowane przez funkcjonariusza posiadającego uprawnienia do zarządzania warunkami. Funkcjonariusz ten musi posiadać egzemplarz IV Konwencji Genewskiej w swoim języku i musi go przekazać internowanym. Odpowiedzialny funkcjonariusz musi również wywiesić egzemplarz Konwencji w miejscu internowania. Jeśli osoba złamie prawo podczas internowania, może być ukarana zgodnie z prawem kraju, w którym jest uwięziona. Jednakże sądy muszą brać pod uwagę obywatelstwo oskarżonego przy określaniu kary i mogą zmniejszyć karę, jeśli oskarżony nie jest obywatelem. Kary dyscyplinarne nie mogą być okrutne, nieludzkie lub niebezpieczne dla zdrowia danej osoby. Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, gdy osoba ucieka lub próbuje uciec.

Obowiązki podmiotów chroniących

Artykuł VI Konwencji Genewskiej obejmuje ochronę obywateli państw neutralnych na terytorium okupowanym lub objętym wojną. Oprócz zapewnienia ochrony praw tych osób, Konwencja wymaga również, aby osoby te utrzymywały kontakt ze swoim normalnym przedstawicielstwem dyplomatycznym. Ponadto Mocarstwa Chroniące mogą użyczać swoich dobrych usług w celu rozwiązywania sporów. Jednakże konflikt może ograniczyć działalność Mocarstw Chroniących.

Mocarstwo Chroniące musi ułatwiać zapytania od rozproszonych rodzin i zachęcać do pracy organizacje, które pomagają cywilom. Mocarstwo Chroniące musi również zapewnić bezpieczeństwo osobom chronionym, w tym służbom medycznym i zdrowiu publicznemu. Podmioty te powinny przestrzegać najwyższych standardów bezpieczeństwa. Mocarstwo chroniące musi zapewnić osobom chronionym humanitarne traktowanie i ochronę przed przemocą, zniewagami i ciekawością publiczną.

Ochrona ludności cywilnej w czasie konfliktu zbrojnego

Zgodnie z Konwencją Genewską strony wojny muszą odróżniać ludność cywilną od walczących oraz kierować swoimi działaniami w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko wyrządzenia szkody ludności cywilnej. W związku z tym cywile mają prawo do ogólnego poziomu ochrony przed skutkami operacji wojskowych. Ponadto zasady te muszą być przestrzegane w każdych okolicznościach. Strony wojny są również zobowiązane do poszanowania praw ludności cywilnej i jej krewnych.

Konwencje genewskie obowiązują we wszystkich państwach, niezależnie od tego, czy są one ich sygnatariuszami, czy też nie. Ci, którzy naruszają ich zobowiązania, podlegają jurysdykcji powszechnej i ponoszą odpowiedzialność za skutki swoich działań. Konwencje zostały przyjęte przez 192 państwa, a USA nie ratyfikowały żadnej z nich. Protokoły dodatkowe zostały jednak przyjęte w 1977 roku. Dzięki temu konwencje genewskie są uważane za jedne z najszerzej akceptowanych instrumentów prawnych na świecie.

Podobne tematy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *