Gdzie znajdziemy prawa człowieka?

Gdzie znajdziemy prawa człowieka?

Jeśli pójdziemy za definicją praw człowieka, to wszyscy ludzie są stworzeni równymi dzięki swojej przyrodzonej godności. Prawa te muszą być dostępne dla wszystkich istot ludzkich bez dyskryminacji. Prawa człowieka, zgodnie z definicją organów traktujących o prawach człowieka, są uczestnictwem w rozwoju. Wszyscy ludzie mają prawo do znaczącego uczestnictwa w rozwoju. Bez tego rozwoju nie mogą oni korzystać ze swoich praw człowieka. Dlatego też rozwój musi być włączający dla wszystkich ludzi. Pytanie brzmi: gdzie znajdziemy prawa człowieka?

Podejście oparte na prawach człowieka

W świecie, w którym prawa człowieka są atakowane, podejście oparte na prawach człowieka może stanowić pomocne narzędzie zapewniające najlepsze możliwe rezultaty dla wszystkich. Zasady podejścia opartego na prawach człowieka odnoszą się do każdego, niezależnie od tego, czy jest to jednostka, czy społeczność. Na przykład, poszanowanie praw człowieka jest zawarte w krajowych standardach, takich jak Krajowe standardy bezpieczniejszej i lepszej opieki zdrowotnej. Ten przewodnik pomoże pracownikom opieki i zespołom zrozumieć prawa człowieka i podejmować lepsze decyzje.

Podejście oparte na prawach człowieka koncentruje się na społecznościach zmarginalizowanych i wykluczonych oraz opiera się na fakcie, że ludzie są podmiotami we własnym rozwoju. Jako takie, podejście to uznaje ludzi za kluczowych pośredników w osiąganiu postępu. Ma ono na celu holistyczne podejście do problemów rozwojowych, zajmując się krzyżowaniem się indywidualnych praw i władzy oraz promując własność i trwałość programów. Podejście to identyfikuje kluczowe obszary, w których można osiągnąć postęp, i działa w kierunku osiągnięcia tych wyników.

Wdrożenie podejścia opartego na prawach człowieka wymaga silnych podstaw w zakresie mobilizacji społeczeństwa obywatelskiego i rzecznictwa. Systemy opieki zdrowotnej mogą wykorzystywać prawa człowieka, aby pociągnąć rządy do odpowiedzialności za naruszenia praw człowieka i opracować politykę mającą na celu rozwiązanie tych problemów. Należy zauważyć, że podejście do opieki zdrowotnej oparte na prawach człowieka musi być ugruntowane w prawach człowieka, szczególnie jak pokazało doświadczenie RPA w tłumaczeniu praw człowieka. Ponadto, ujęcie usług zdrowotnych w ramy świadczenia usług demobilizuje ludzi od rzecznictwa praw.

Zasady podejścia do opieki opartego na prawach człowieka zostały nakreślone w nowej polityce dotyczącej zdrowia i opieki społecznej. Zasady tego podejścia są ważne dla poprawy jakości życia i bezpieczeństwa osób korzystających z usług opieki zdrowotnej i społecznej. Wytyczne przedstawiają kluczowe zasady podejścia opartego na prawach człowieka oraz zawierają pomoce decyzyjne. Podejście do opieki oparte na prawach człowieka ma na celu promowanie praw wszystkich osób korzystających z usług opieki zdrowotnej i społecznej.

Podejście oparte na prawach człowieka podkreśla równość i niedyskryminację. Podejście to zachęca ludzi do dochodzenia swoich praw i uczestniczenia w procesach i polityce, które ich dotyczą. Tworzy również system, w którym posiadacze praw aktywnie uczestniczą, a osoby odpowiedzialne są rozliczane. Krótko mówiąc, jest to potężna strategia dostarczania podstawowych usług. Nie możesz sobie pozwolić na jej zignorowanie. Potraktuj ją jako obowiązkowy element swojego kolejnego projektu.

Uwzględnianie praw człowieka w projektach rozwojowych jest niezbędne. Podejścia oparte na prawach człowieka są podstawowym składnikiem zrównoważonej przyszłości i lepszego rozwoju człowieka. Wymagają one holistycznego podejścia do sytuacji i mają na celu zajęcie się nierównościami u podstaw rozwoju. Podejście to można zastosować do wszystkiego, od dostępu do opieki zdrowotnej po rozwój gospodarczy i równość płci. Jest ono również istotne dla wdrażania międzynarodowych standardów praw człowieka.

Grupy, które są ubogie w zasoby

W krajach takich jak Tanzania, rządy nie inwestują wystarczająco dużo w zasoby potrzebne do zapewnienia dostępu do wszystkiego. Brak zasobów powoduje, że rządy wdrażają politykę, która uniemożliwia dzieciom uczęszczanie do szkoły i odmawia im opieki zdrowotnej. Niektórym grupom odmawia się tych usług ze względu na koszty. Korelacja między rasą a ubóstwem jest nieproporcjonalnie wysoka w przypadku społeczności kolorowych. Co więcej, rządy nie posiadają systemów społecznych, które chroniłyby najbardziej wrażliwych.

W związku z tym podejścia oparte na prawach człowieka oferują więcej opcji niż tylko podejścia zorientowane na ubóstwo. Pomagają one wrażliwym grupom, podczas gdy podejście zorientowane na ubóstwo pozostaje kluczowe. W rzeczywistości podejście oparte na prawach człowieka może pomóc grupom w uzyskaniu dostępu do opieki zdrowotnej i poprawie ich życia. W krajach rozwijających się walka o sprawiedliwość społeczną jest motywacją dla wielu osób. A jeśli chodzi o zdrowie, te prawa człowieka są tak samo ważne jak zawsze.

Rządy, które łamią prawa człowieka

Deklaracja Praw Człowieka to podstawowy dokument, który wyjaśnia, w jaki sposób ludzie mają prawo do pewnych praw. Prawa te obejmują wolność słowa, prywatność, bezpieczeństwo i ochronę przed dyskryminacją. Chociaż te prawa są ogólnie chronione, istnieją pewne sytuacje, w których te prawa mogą nie być przestrzegane, na przykład gdy rząd angażuje się w nadużycia, które powodują szkody dla innych. Niektóre prawa są jednak bezwzględne. Na przykład, tortury nigdy nie są dopuszczalne w żadnych okolicznościach i są nielegalne w każdych okolicznościach. Rządy muszą zapewnić, że każdy ma swoje prawa chronione.

Jednym z najbardziej systematycznych naruszeń praw człowieka w historii jest Holocaust. Plan Adolfa Hitlera “oczyszczenia świata” poprzez wymordowanie sześciu milionów Żydów, komunistów i Słowian naruszał prawa człowieka, wymierzony w całe społeczności. Pomimo wezwania administracji Obamy do zakończenia współudziału rządów w handlu, urzędnicy amerykańscy nadal są zamieszani w tortury. Międzynarodowe grupy praw człowieka nadal naciskają na rządy państw zachodnich, aby priorytetowo traktowały przywództwo w zakresie norm międzynarodowych i powszechności praw człowieka.

Stany Zjednoczone wspierają prawa człowieka poprzez współpracę z Departamentem Skarbu w celu zastosowania sankcji przeciwko rządom, które łamią prawa swoich obywateli. Departament Stanu zbiera dowody na temat okrucieństw, aby zapewnić nałożenie sankcji na osoby odpowiedzialne. W marcu rząd USA nałożył sankcje na kilku chińskich urzędników, co wywołało gniewną reakcję Pekinu. Ponadto USA ograniczyły wizy dla niewymienionych z nazwiska osób. Raport wskazuje również na inne kraje, które łamią prawa człowieka.

Nowa kampania mająca na celu ujawnienie rządów łamiących prawa człowieka, nazwana Security with Human Rights, poprzez rzucenie światła na naruszenia popełniane w kontekście bezpieczeństwa narodowego. Poprzez tę kampanię Amnesty International będzie wskazywać takie rządy i prowadzić kampanię na rzecz ochrony praw ofiar. Ponadto, kampania będzie dążyć do pociągnięcia ich do odpowiedzialności za łamanie praw człowieka. Wszystkie te działania są niezbędne do osiągnięcia celu, jakim jest promowanie pokoju i praw człowieka.

Kolejnym krokiem jest rozwój i udoskonalenie zdolności państwa do badania i ścigania rażących naruszeń praw człowieka. Tworzenie nowych instytucji nie jest luksusem, lecz obowiązkiem. Państwa muszą zapewnić niezależność procesów prokuratorskich i usunąć wszelkie przeszkody prawne, które uniemożliwiają ściganie zbrodni międzynarodowych. OHCHR dokonał przeglądu doświadczeń krajowych komisji śledczych i przedstawił zalecenia dotyczące skutecznej odpowiedzialności. Raport zaleca również, aby rządy zainwestowały odpowiednie środki w rozwój tych mechanizmów.

Stany Zjednoczone powinny podjąć kroki w celu promowania globalnego poszanowania praw człowieka oraz wspierania odpowiedzialności i pojednania. Powinny również wspierać międzynarodowe mechanizmy nadzoru nad prawami człowieka i angażować się w kontakty z zagranicznymi rządami, które łamią prawa swoich obywateli. Powinno wydawać wczesne ostrzeżenia o zbliżających się katastrofach i stosować dyplomację prewencyjną, aby zapobiec takim okrucieństwom. Jednocześnie USA muszą wspierać demokrację na całym świecie. Nie można jednak powiedzieć, że Stany Zjednoczone mają w tym względzie moralną przewagę.

Podobne tematy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *