Jak cytować dokumenty UNESCO

Jak cytować dokumenty UNESCO

Porozumienie Paryskie to przełomowy traktat, który stanowi ramy dla rządów, biznesu i inwestorów, aby ograniczyć globalne ocieplenie do 1,5 stopnia Celsjusza. Aby właściwie zacytować ten dokument, musisz użyć odpowiedniego narzędzia. RefWorks Citation Manager jest najlepszym rozwiązaniem. Write-N-Cite nie jest wymagany, jeśli pracujesz w trybie offline. Jeśli jednak cytujesz Konwencję Genewską, powinieneś zastosować się do jej wytycznych.

Dokument Kopenhaski KBWE/OBWE

Dokument Kopenhaski KBWE/OBWE z 1990 roku nakreśla szereg praw człowieka i podstawowych wolności. Dokument ten wprowadza również daleko idące postanowienia dotyczące mniejszości narodowych i zobowiązań wyborczych. Poniżej wymieniono kluczowe postanowienia tego dokumentu. Aby zacytować ten dokument, należy użyć jego pełnej nazwy, tytułu i stylu cytowania. Należy jednak podać jego źródło. Stosowanie stylu cytowania we własnych dokumentach nie musi oznaczać, że tekst ma taką samą wagę.

Dokument przewiduje, że państwa uczestniczące mogą wybrać jednego sprawozdawcę KBWE i drugiego z listy ekspertów. Państwo wnioskujące powinno poinformować Instytucję KBWE o wyznaczeniu dwóch sprawozdawców. Misja ekspertów może pełnić inne funkcje, m.in. rozpoznawcze i doradcze. Dokument nie podaje jednak liczby sprawozdawców. Aby prawidłowo cytować ten dokument, państwa uczestniczące muszą podać nazwę misji.

Dokument kopenhaski KBWE/OBWE odzwierciedla współpracę między Zachodem a Wschodem po zakończeniu zimnej wojny. Odrodzenie się konfliktów etnicznych i roszczeń w byłych państwach komunistycznych skłoniło byłe elity rządzące tych krajów do podjęcia nowych wyzwań w procesie demokratyzacji. Przekształcenia dokumentów z zamkniętego procesu decyzyjnego w politykę publiczną zasługują na krytyczną analizę. Zasady te stanowią podstawę współpracy w ramach OBWE.

ICRC

Konwencje genewskie wymagają od wszystkich stron konfliktu zapewnienia humanitarnego traktowania ludności cywilnej znajdującej się w rękach wroga. Zakazują one tortur, morderstw, okaleczania oraz innego okrutnego, nieludzkiego i poniżającego traktowania. Inne postanowienia zabraniają brania zakładników lub torturowania więźniów, a także nakazują, aby wszyscy ranni i chorzy byli zbierani i leczeni przez strony neutralne. Konwencje wzywają również wszystkie strony konfliktu do ratyfikacji odpowiednich części traktatu i wprowadzenia tych postanowień w życie.

Pierwsza Konwencja Genewska chroni rannych żołnierzy na wojnie. Została przyjęta w 1864 roku i zaktualizowana w 1906 i 1929 roku. Zawiera 64 artykuły. Chroni również personel religijny i medyczny, a także uznaje charakterystyczne emblematy. Ponadto druga konwencja genewska zawiera wzór dowodu osobistego dla personelu religijnego i medycznego. Wszystkie te artykuły ułatwiają ludziom zrozumienie znaczenia konwencji genewskich i ich stosowania.

UNESCO

Konwencja Genewska cytowana w dokumentach UNESCO jest traktatem uznającym przyrodzone prawo do różnorodności kulturowej. Ten międzynarodowy traktat został opracowany przez grupę ekspertów przy wsparciu Obserwatorium Różnorodności i Praw Kulturowych. Konwencja ta dotyczy dyskryminacji ze względu na pochodzenie etniczne, rasę lub płeć. Ma ona na celu zapewnienie wszystkim narodom równego dostępu do różnorodności kulturowej i promowanie ochrony praw człowieka.

W każdym przypadku cytowania dokumentu Organizacji Narodów Zjednoczonych autorzy powinni zawrzeć wszystkie istotne informacje, jak również zastosować spójny styl cytowania. Generalnie autorzy powinni podać tożsamość autora lub twórcy, tytuł dokumentu, datę publikacji, unikalne identyfikatory i odpowiednie numery stron lub akapitów. Niektóre style cytowania wymagają również podania daty dostępu do strony. UNESCO zaleca stosowanie Chicago Manual of Style, ale nie jest to obowiązkowe.

UNHCR

Konwencja genewska z 1951 roku dotycząca statusu uchodźców (“Konwencja genewska”) określa podstawowe zasady ochrony praw uchodźców i jest kamieniem węgielnym międzynarodowego prawa praw człowieka. Jednak konwencja ta nie spełnia swoich zadań na kilka sposobów. Po pierwsze, nie odnosi się ona do kwestii przyjęcia i nie wymaga od państwa uchodźcy udzielenia azylu. Po drugie, nie porusza kwestii “przyczyn ucieczki” ani lepszego zarządzania migracją międzynarodową.

Konwencja genewska z 1951 r. była produktem konferencji Narodów Zjednoczonych, która odbyła się między 2 a 25 lipca 1951 r. Konferencja przyjęła projekt Konwencji Genewskiej i przekazała go z powrotem do Zgromadzenia Ogólnego w celu dokonania przeglądu. Zgromadzenie Ogólne zatwierdziło preambułę i zdefiniowało termin “uchodźca”. Konferencja przyjęła również pięć zaleceń, dotyczących jedności rodziny, azylu i dokumentów podróży. Jako główny cel Konwencji Genewskiej należy zrozumieć, że ma ona na celu ochronę praw uchodźców.

UST

Jeśli powołujesz się na Konwencję Genewską, prawdopodobnie zastanawiasz się, jak ją cytować. OSCOLA jest nieformalnym stylem cytowania, który wykorzystuje minimalną interpunkcję i system cytowania w przypisach. Chociaż OSCOLA może nie być najwygodniejszym stylem, ma pewne korzyści dla autorów. Ma on na celu promowanie spójności i ułatwienie życia czytelnikom. Na przykład, format OSCOLA pozwoli Ci wykorzystać IWT jako przykład sposobu rozwiązywania transgranicznych konfliktów wodnych.

Cytowania należy dokonać w pierwszym akapicie. Dodatkowo możesz zamieścić dodatkowe informacje w nawiasie po nazwie sprawy. Możesz zamieścić dodatkowe informacje, jeśli orzeczenie jest orzeczeniem dotyczącym rewizji, interpretacji, wykreślenia lub ugody polubownej. W przypadku orzeczeń wydanych po 1999 roku powinieneś zamieścić numer pozwu w sprawie. W pozostałych przypadkach należy zacytować pierwszą stronę dokumentu. Następnie można dodać resztę cytatów jak w oryginale.

APA

Jak prawidłowo cytować Konwencję Genewską Oscola w stylu APA wymaga zastosowania stylu referencji Harvard. Styl harwardzki rozróżnia źródła opublikowane w tym samym roku i te opublikowane w innym roku. Wymaga on również pomijania kropek przy skrótach. Porozumienie z Marrakeszu ustanawiające Światową Organizację Handlu wymaga równego traktowania mężczyzn i kobiet w zatrudnieniu. Ponadto Konwencja z Marrakeszu wymaga równego wynagrodzenia dla kobiet i mężczyzn.

Pierwsza konferencja została zwołana 11 stycznia 1899 roku na zaproszenie hrabiego Michaiła Nikołajewicza Murawiowa, ówczesnego ministra spraw zagranicznych cara Rosji Mikołaja II. Jego późniejsze odniesienia zaproponowały konkretne tematy i odniesienia do oryginalnej konferencji. Styl APA nie zawiera konkretnych wytycznych dotyczących sposobu cytowania Oscoli z Konwencji Genewskiej. Jednak styl cytowania prawniczego jest często bardziej odpowiedni dla traktatu.

Porozumienie paryskie zapewnia ramy dla krajów rozwiniętych i rozwijających się w celu rozwiązania problemu globalnego ocieplenia. Ustanawia system przejrzystości w celu monitorowania globalnych działań klimatycznych i ochrony środowiska. Konwencja zapewnia rządom, przedsiębiorstwom i inwestorom ramy do współpracy we wspólnym celu: utrzymania globalnych temperatur poniżej 1,5 stopnia Celsjusza. Paryskie porozumienie klimatyczne zapewnia również prawa kobiet. Dlatego ważne jest, aby cytować Paryskie Porozumienie Klimatyczne w stylu APA.

MLA

Jeśli cytujesz artykuł z publikacji Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO), ważne jest, aby użyć właściwego stylu. Na przykład, Konwencja Genewska o Prawie Ochrony Środowiska (OSCOLA) wymaga, by w cytatach znalazły się skróty konwencji. Należy unikać stawiania kropek po skrótach. Należy również pominąć imię i nazwisko wnioskodawcy.

Konwencje Genewskie zostały ustanowione przez Konferencję Dyplomatyczną w sprawie ochrony ofiar wojny, która obradowała w Genewie od 21 kwietnia do 12 sierpnia 1949 roku. Cztery traktaty ustanowiły międzynarodowy standard traktowania jeńców i osób nie biorących udziału w walkach podczas wojny. Protokół III do Konwencji Genewskiej powinien być cytowany w United States and United Nations Treaty Series. Te dwa źródła odniesienia można znaleźć w UNC Law Library lub w HeinOnline.

Styl chicagowski

OSCOLA, który jest skrótem od Oxford Style Citation, to styl cytowania z minimalną interpunkcją i systemem odwołań do przypisów. Deklaracja z Rio została zatwierdzona przez światowych przywódców podczas rozmów klimatycznych w grudniu 2015 roku. Jeśli chcesz zacytować Deklarację z Rio w swoim artykule, możesz odwiedzić stronę internetową Organizacji Narodów Zjednoczonych i wyszukać słowa kluczowe i abstrakty bez płacenia abonamentu. Możesz podkreślić zasady Deklaracji z Rio w komentarzach do swojego artykułu.

Po nazwie sprawy możesz wymienić także wszelkie orzeczenia, w tym te, które dotyczą rewizji, interpretacji, wykreślenia lub ugody polubownej. Jeśli orzeczenie zostało wydane po 1999 r., musisz zamieścić numer pozwu w sprawie. Jeśli orzeczenie zostało wydane wcześniej, musisz zamieścić pełny numer wyroku sądu. Numer ten powinien być używany w całym dokumencie. Należy również przytoczyć numer pozwu w sprawie. Kiedy używasz stylu OSCOLA do cytowania oscoli z konwencji genewskiej, możesz również użyć pełnej nazwy sądu, która była taka sama jak nazwa sprawy.

Podobne tematy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *