Jak często łamane są prawa człowieka?

Problemy z przypadkami, w których zgłaszane są prawa człowieka

Holokaust, największe masowe morderstwo w historii ludzkości, był ekstremalnym przykładem łamania praw człowieka. Kampania “oczyszczenia świata” Adolfa Hitlera odmówiła człowieczeństwa Żydom, homoseksualistom, komunistom i Słowianom. W świecie naznaczonym nierównością płci, sprzedaż ciał kobiet pozostaje ogromnym problemem i jest tolerowana w wielu krajach. Afganistan, gdzie od 1996 roku rządzą talibowie, utrzymuje obecność rozległych obozów koncentracyjnych i prowadzi kampanię eksterminacji wobec mniejszości Hazarów.

Z radością przedstawiamy materiał, który powstał w sojuszu z szkolneo.pl

Prawa człowieka są tematem przekrojowym we wszystkich politykach i programach ONZ

Jednym z głównych wyzwań związanych z wypełnianiem praw człowieka jest zapewnienie każdemu równego dostępu do tych praw i korzystania z nich. W związku z tym państwa muszą działać na rzecz ochrony i promocji praw człowieka oraz tworzyć programy, które je wdrażają. Ponadto, państwa muszą przeznaczyć odpowiednie środki na egzekwowanie praw i finansowanie programów, które pozwolą osiągnąć te cele. Wymaga to zintegrowanego podejścia pomiędzy polityką krajową a programami Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Podstawowa zasada praw człowieka mówi, że wszyscy ludzie mają takie same podstawowe prawa. Prawa człowieka chronią słabsze grupy przed dyskryminacją i nadużyciami oraz dają jednostkom prawo do wypowiadania się przeciwko niesprawiedliwości w społeczeństwie. Koncepcja praw człowieka obejmuje prawa polityczne, ekonomiczne, społeczne i kulturowe oraz ich ochronę. Oprócz ochrony i promocji, prawa człowieka obejmują również prawo do życia, małżeństwa, rodziny, edukacji i wolności od opresji.

Jako takie, prawa człowieka są przekrojowym tematem wszystkich polityk i programów ONZ. Niemal każdy organ ONZ jest zaangażowany w zapewnienie ochrony praw człowieka. Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa broni prawa do żywności, Międzynarodowa Organizacja Pracy chroni prawa pracowników, a Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Kobiet promuje prawa rdzennej ludności. Rada Praw Człowieka spotyka się co miesiąc i zajmuje się pilnymi kwestiami związanymi z ochroną praw człowieka.

Rada Praw Człowieka uznaje znaczenie praw człowieka i skierowała mandatariuszy do promowania tych praw. Obejmuje to Powszechny Przegląd Okresowy (UPR), który obejmuje ocenę wszystkich 193 państw członkowskich. Podczas UPR każde państwo musi przedstawić swoje działania w zakresie praw człowieka. Celem jest promowanie równości i sprawiedliwego traktowania wszystkich państw. Można to zrobić na wiele sposobów, a ONZ dostarczyło wiele narzędzi do tego procesu.

Finlandia uczyniła prawa człowieka kluczowym tematem przekrojowym w swojej polityce rozwojowej. Podejście to wymaga starannego uwzględnienia praw ludów tubylczych. Ponadto kraj ten zwraca szczególną uwagę na pozycję kobiet i innych mniejszości. Ponieważ prawdopodobieństwo wystąpienia naruszeń praw człowieka jest największe, gdy ludzie są pokrzywdzeni w wielu grupach, należy podjąć specjalne środki przeciwko dyskryminacji wielokrotnej. Ponadto Finlandia postawiła sobie za cel promowanie praw kobiet i mniejszości.

Są zbiorem praw

Prawo do wolności słowa i prawo do bycia wolnym od dyskryminacji to dwa przykłady praw człowieka przedstawione w Deklaracji Praw Człowieka. Prawa te nie obejmują jednak nawoływania do nienawiści lub szkodzenia innym. Niektóre prawa człowieka są absolutne, jak na przykład prawo do nie bycia torturowanym. Rządy muszą znaleźć sposób na ochronę tych praw dla wszystkich ludzi. Jeśli rząd tego nie zrobi, obywatele mogą pociągnąć go do odpowiedzialności.

Inną ważną formą prawa dotyczącego praw człowieka jest ustawodawstwo krajowe. Jest to szczególnie ważne w krajach bez spisanych konstytucji. Na przykład w Anglii ustawa o prawach człowieka z 1998 roku określa prawa obywateli. Ponadto ustawodawstwo jest łatwiejsze do zmiany niż konstytucja, co czyni je podatnym na represyjne rządy. Dlatego ważne jest, by wiedzieć, co mówi konstytucja twojego kraju. Jeśli jesteś obywatelem Stanów Zjednoczonych, powinieneś być chroniony przez to prawo.

Oprócz Deklaracji istnieje wiele innych aktów międzynarodowego prawa dotyczącego praw człowieka. Na przykład Rada Praw Człowieka ONZ może przeprowadzać niezależne dochodzenia w sprawie faktów. Rada Praw Człowieka ONZ prowadzi obecnie dochodzenia w sprawie Wenezueli, Burundi, Myanmar i Syrii. Chociaż dochodzenia te nie są wiążące, to jednak są one prawdopodobnie formą prawa praw człowieka. Istnieje również wiele międzynarodowych organizacji praw człowieka, które działają w celu promowania tych praw. ONZ jest najważniejszym organem praw człowieka na świecie.

Dorobek prawa praw człowieka wciąż się rozwija. UDHR została przyjęta w 1948 roku, bez żadnej wzmianki o środowisku. Jednak obecnie aktywiści próbują powiązać prawa człowieka z ochroną zdrowia i dobrobytu ludzi. Aktywiści ci pracują nad powiązaniem bezpieczeństwa środowiska z prawami człowieka, co zapewni bezpieczeństwo wszystkim ludziom. Jest to ważny aspekt praw wszystkich ludzi. Jeśli państwo odmawia jednego prawa człowieka, to narusza wszystkie inne.

Koncepcja nieodłącznych praw człowieka nie jest nowa. Ma korzenie w wielu tradycjach i kulturach. W 1948 roku Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęło Powszechną Deklarację Praw Człowieka. Od tego czasu prawa człowieka były stopniowo rozszerzane o konkretne standardy dotyczące dzieci, kobiet, osób niepełnosprawnych i innych grup wrażliwych. Poprzez zapewnienie ochrony tych grup, prawo praw człowieka stało się najważniejszym międzynarodowym aktem prawnym. Standardy te chronią ludzi przed dyskryminacją.

Są priorytetem dla instytucji krajowych

Organizacje wielostronne i Organizacja Narodów Zjednoczonych w coraz większym stopniu łączą prawa człowieka z innymi kwestiami, takimi jak łagodzenie ubóstwa i programy wzmacniania społeczności. Jednak światowy kryzys finansowy i bezprecedensowe deficyty budżetowe osłabiły ich zdolność do bezpośredniego wspierania praw człowieka. Jest to szczególnie paląca kwestia dla globalnego Południa. Z tego powodu instytucje wielostronne powinny nadal traktować prawa człowieka jako najwyższy priorytet. W tym artykule przyjrzymy się niektórym z ostatnich wydarzeń.

Organy traktatowe Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) pełnią ważną rolę we wdrażaniu międzynarodowych standardów praw człowieka. Organy te mogą egzekwować standardy praw człowieka poprzez rozwój i utrzymanie krajowych instytucji praw człowieka, postępowania sądowe w sprawach cywilnych i karnych oraz wykonywanie jurysdykcji uniwersalnej. Komisje prawdy i pojednania są również kluczowymi mechanizmami monitorowania przestrzegania przez państwo standardów praw człowieka. Ponadto instytucje krajowe powinny uczynić prawa człowieka priorytetem w swoich wewnętrznych politykach i procedurach.

W ramach swojej pracy instytucje międzynarodowe muszą promować kulturę pokoju, opartą na uniwersalnych wartościach praw człowieka, tolerancji i niestosowania przemocy. Różne społeczeństwa będą różnie reagować na te ideały, różne będą też podejścia do ich realizacji. Co więcej, kultury różnych krajów mogą mieć różne punkty wyjścia i obawy. W związku z tym programy edukacji o prawach człowieka muszą brać pod uwagę te względy.

Społeczność międzynarodowa może pomóc w promowaniu praw człowieka poprzez potępianie i ujawnianie tych, którzy je naruszają. Może również udzielić pomocy materialnej w celu zbudowania potencjału praw człowieka w danym narodzie. Społeczność międzynarodowa nie może dopuścić do tego, by osoby łamiące prawa człowieka czerpały korzyści ze słabych wyników w zakresie praw człowieka. Jeśli społeczność międzynarodowa jest zaniepokojona sytuacją w zakresie praw człowieka w danym kraju, musi podjąć działania. W tym procesie nie zawsze mądre jest dawanie zachęt dyktatorowi.

Edukacja w zakresie praw człowieka przyniesie korzyści społeczeństwu, a młodzież danego narodu nie jest inna. Młodzi ludzie coraz częściej stają w obliczu wyzwań związanych z wykluczeniem społecznym, różnicami religijnymi i etnicznymi oraz globalizacją. Oprócz rozwijania świadomości tych zagadnień, edukacja w zakresie praw człowieka pomoże im nadać sens różnym postawom, przekonaniom i pozornym sprzecznościom. Jest to ważny temat, w który warto się zaangażować i który jest niezbędny dla instytucji państwowych i całego społeczeństwa.

Są niepokojąco wysokie

Chociaż łamanie praw człowieka często wiąże się z konfliktem, nie jest ono jedyną przyczyną niepokojów. Nieudolność rządów w zakresie ochrony wrażliwych grup jest również istotną przyczyną naruszeń praw obywatelskich. Na całym świecie miliony ludzi są zmuszane do wykorzystywania seksualnego i pracy. W wielu częściach świata dochodzi również do dyskryminacji religijnej. W wielu krajach naruszenia praw człowieka są wysokie – często dlatego, że rządy nie potrafią chronić słabszych.

Iran ma wysoki wskaźnik egzekucji, przy czym ponad 40 procent osób jest skazanych za przestępstwa związane z narkotykami. UNODC ogłosiło niedawno odnowioną współpracę z Iranem, zobowiązując się do modernizacji środków wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych i zapewnienia sprawiedliwego systemu sądownictwa karnego. Rząd niechętnie jednak dyskutuje o kwestii praw człowieka, mimo że w kraju tym odnotowuje się alarmująco wysoki odsetek egzekucji za przestępstwa, które nie są związane z narkotykami.

Podobne tematy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *