Konwencja genewska i wycofanie się Turcji

Konwencja genewska i wycofanie się Turcji

Konwencje Genewskie z 1949 roku były przełomowym traktatem, który pomógł zapobiec wojnom i cierpieniom ludności cywilnej, ale nie wykorzystały w pełni swojego potencjału. Charakter wojen w erze zimnej wojny uległ znacznej zmianie, a zdecydowana większość konfliktów zbrojnych była w coraz większym stopniu asymetryczna i wewnętrzna, co wiązało się z większymi stratami wśród ludności cywilnej. Konwencje genewskie z 1949 r. miały na celu rozwiązanie tych problemów poprzez zmianę konwencji haskich z 1899 i 1907 r.

Przedstawiamy artykuł, który jest owocem wspólnych działań z dowcipy.info

Prawo humanitarne pomogło znieść wojny endemiczne XX wieku

Wiek XX był okresem masowej przemocy i śmierci. Łączną liczbę zgonów w wyniku wojen endemicznych XX wieku szacuje się na 187 milionów, co odpowiada 10% ludności świata w 1913 roku. W tym okresie wybuchło kilka wojen światowych, w tym pierwsza wojna światowa w 1914 roku, a po niej wiele kolejnych. Większość zgonów miała miejsce podczas tych wojen, które były toczone między państwami lub sojuszami państw.

Jednym z głównych celów prawa humanitarnego jest zapobieganie temu, aby wojna powodowała wielkie cierpienia. Ma ono chronić ludność cywilną, zapobiegając niszczeniu mienia cywilnego, oraz zapobiegać zadawaniu ran walczącym. Wojna ma służyć osiągnięciu uzasadnionego celu militarnego i nie powinna powodować wielkich cierpień ludzkich. Ma ona również ograniczyć użycie siły. Stronie konfliktu zbrojnego wolno użyć tylko takiej siły, jaka jest niezbędna do osiągnięcia słusznego celu, jakim jest całkowite lub częściowe poddanie się przeciwnika. Użycie minimalnej ilości siły jest dopuszczalne i nie jest uznawane za nadmierne, ale musi być proporcjonalne do celu.

Niektórzy uczeni uważają, że prawa człowieka są ważne dla pokoju. W ich badaniach prawa człowieka były główną przyczyną wojen w XX wieku. Twierdzenia te nie są jednak uniwersalne, istnieje wiele wyjątków. Ci, którzy nie zgadzają się z tym poglądem, powinni rozważyć perspektywy innych. Autorom obu opracowań przypisuje się zasługi w dziedzinie międzynarodowego prawa humanitarnego i islamu. Centrum Praworządności Amerykańskiego Instytutu Pokoju również posiada wiele artykułów i raportów na ten temat.

Została ratyfikowana przez większość państw europejskich

Podczas gdy większość państw europejskich ratyfikowała Konwencję, Turcja wycofała się z niej w marcu 2021 roku, uzasadniając to tym, że normalizowałaby ona homoseksualizm w sposób sprzeczny z tureckimi wartościami społecznymi. Decyzja ta nie była zaskakująca, biorąc pod uwagę, że Turcja była jednym z najbardziej aktywnych zwolenników Konwencji w momencie jej powstania i odegrała kluczową rolę w nakłonieniu innych państw członkowskich UE do jej podpisania. Jednak wycofanie się Turcji nie obyło się bez kontrowersji.

Oprócz ratyfikacji Konwencji, większość państw europejskich wdrożyła również jej postanowienia w celu ochrony kobiet przed przemocą. Finlandia sfinansowała schroniska dla ofiar przemocy domowej, a Malta, Serbia i Albania utworzyły krajowe infolinie dla kobiet szukających pomocy. Ponadto Islandia i Szwecja zmieniły swoje prawo dotyczące gwałtu, czyniąc go przestępstwem. Zaowocowało to większą liczbą wyroków skazujących i mniejszą liczbą oskarżeń mężczyzn dopuszczających się przemocy wobec kobiet.

Konwencja wymaga również od państw ratyfikujących zapewnienia równych praw osób niepełnosprawnych w ich społeczeństwie. Na przykład UE musi zapewnić, że jej polityki, prawa i programy są zgodne z jej zobowiązaniami wynikającymi z Konwencji. Dodatkowo kraje ratyfikujące powinny podjąć działania w obszarach związanych z prawami osób niepełnosprawnych, w tym przyznać prawo do głosowania i zwiększyć udział w życiu politycznym. Ponadto państwa ratyfikujące powinny zapewnić osobom z niepełnosprawnościami pełną zdolność do czynności prawnych.

Została zaktualizowana w 1929 i 1949

Pierwsza Konwencja Genewska została przyjęta w 1864 roku, ale została zrewidowana w 1929 i 1949 roku. Konwencje te rozszerzały ochronę jeńców wojennych i zapewniały opiekę medyczną dla osób rannych w bitwie. Uczyniły również repatriację pojmanych wojowników zaleceniem, a nie wymogiem prawnym. Pierwsza konwencja powstała po I wojnie światowej, ale została w dużej mierze zignorowana przez mocarstwa osi i aliantów, które dopuszczały się przerażających aktów przemocy wobec ludności cywilnej. Aktualizacje z 1949 roku poszerzyły sugestię genewską o osoby nie biorące udziału w walkach. Dodano również przepisy dotyczące ochrony dzieci i ciężarnych cywilów.

Aktualizacje z 1949 roku wprowadziły znaczące ulepszenia do oryginalnych konwencji z 1913 roku, a dziś sugestia genewska stała się rdzeniem międzynarodowego prawa humanitarnego. Konwencje określają minimalne standardy humanitaryzmu w konfliktach zbrojnych i ograniczają środki prowadzenia wojny. Mają na celu ochronę ludności cywilnej i niekombatantów oraz zapobieganie okrucieństwom wojennym. Zostały zaktualizowane w 1929 i 1949 roku, aby zapewnić ich skuteczność i dalszą aktualność. Ocaliły miliony istnień ludzkich i pomogły przywrócić stabilność i dobrobyt narodom i ich obywatelom.

Duży problem ze stosowaniem konwencji genewskich miał miejsce w wojnie rosyjsko-ukraińskiej, kiedy wielu walczących nie nosiło żadnych insygniów i nosiło fatałaszki w stylu wojskowym. Istnieje zakaz noszenia fałszywych lub niekompletnych insygniów (art. 39.2). Choć jest to istotna kwestia, ustawa nie zawiera wytycznych dotyczących statusu jeńców wojennych w tych okolicznościach.

Rewizje Konwencji Genewskiej z 1948 r. odzwierciedlały zmiany w charakterze działań wojennych. Na przykład II wojna światowa doprowadziła do wzrostu liczby przypadków niewłaściwego traktowania jeńców wojennych, a akty oskarżenia za zbrodnie wojenne często obejmowały złe traktowanie jeńców. Podobnie ZSRR przez kilka lat po wojnie przetrzymywał wielu niemieckich jeńców wojennych. W wyniku tych zmian Konwencja Genewska z 1949 roku potwierdziła zalecenie z 1929 roku i jeszcze bardziej je rozszerzyła. Konwencja genewska z 1949 roku rozszerzyła kategorie jeńców wojennych i sprecyzowała warunki niewoli. Ponadto potwierdziła zasadę natychmiastowego uwolnienia i repatriacji.

Obejmuje niemiędzynarodowe konflikty zbrojne

Konwencja genewska, przyjęta w 1954 roku, jest traktatem regulującym międzynarodowe konflikty zbrojne. Aby zakwalifikować się do konwencji, niemiędzynarodowy konflikt zbrojny musi spełniać trzy kryteria. Po pierwsze, musi wiązać się z przewlekłą przemocą o wystarczającej intensywności w działaniach wojennych, mierzonej użytą bronią i czasem trwania działań wojennych. Po drugie, musi to być konflikt zbrojny z udziałem sił rządowych lub niepaństwowych grup zbrojnych. Po trzecie, musi mu towarzyszyć organizacja i kontrola wystarczająca do podtrzymania operacji wojskowych. Po czwarte, musi być prowadzony zgodnie z międzynarodowym prawem humanitarnym.

Jak określa wspólny artykuł konwencji genewskiej, konflikt zbrojny to “sytuacja na terytorium wysokiej umawiającej się strony.” Nie jest konfliktem zbrojnym sytuacja, gdy w walkę zaangażowane są dwie lub więcej sił sprzymierzonych rządowych lub niepaństwowych. Ponadto niemiędzynarodowe konflikty zbrojne muszą charakteryzować się poziomem przemocy nieproporcjonalnym do liczby zaangażowanych osób.

Wspólny artykuł 3 czterech konwencji genewskich z 1949 r. obejmuje niemiędzynarodowe konflikty zbrojne. Protokół dodatkowy II z 1977 r. dodaje do tego artykułu 28 artykułów. Protokół ten zapewnia również ochronę ofiarom niemiędzynarodowych konfliktów zbrojnych. Jeżeli konwencja z Genewy obejmuje międzynarodowe konflikty zbrojne, będzie miała zastosowanie również do tych sytuacji. Konwencja genewska ma przed sobą długą drogę, zanim stanie się najczęściej cytowanym traktatem międzynarodowym dotyczącym międzynarodowych konfliktów zbrojnych.

To, czy konflikt zbrojny jest międzynarodowy czy niemiędzynarodowy, zależy od ram prawnych, które regulują dany konflikt. Istnieje wiele czynników, które regulują definicję międzynarodowego konfliktu zbrojnego. Jednym z nich jest charakter konfliktu. Międzynarodowe konflikty zbrojne są definiowane przez ich definicję, co stanowi międzynarodowy konflikt zbrojny. Niemiędzynarodowy konflikt zbrojny to taki, w którym dominującą stroną są siły rządowe.

Jest to gra Nerf

Gra NERF jest tego doskonałym przykładem. Polega ona na tym, że dwie drużyny bronią dwóch pojemników, z których każdy jest wystarczająco duży, aby pomieścić dużą liczbę rzutek. Pojemniki mogą być ustawione na timery na okres do pół godziny. Jedną z najbardziej zabawnych części gry jest to, że zespoły ścigają się, aby znaleźć bombę drugiej drużyny, zanim wybuchnie. Podczas gdy wszyscy w jednej drużynie zamarzają, druga stara się zdobyć bombę zanim zrobi to drużyna przeciwna.

Podobne tematy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *