Prawa człowieka dotyczące uchodźców i migrantów

Prawa człowieka dotyczące uchodźców i migrantów

Prawa człowieka uchodźców i migrantów obejmują szereg elementów, których nie należy ignorować. Należą do nich ochrona przed wyzyskiem, torturami i pracą przymusową. W tym artykule omawiamy niektóre z tych elementów. Ważne jest, aby zauważyć, że ochrona zapewniona uchodźcom i migrantom musi być dodatkiem do ochrony przyznanej obywatelom kraju przyjmującego.

Wspólne elementy praw człowieka uchodźców i migrantów

Konwencja dotycząca statusu uchodźców z 1951 roku jest podstawowym międzynarodowym standardem ochrony praw człowieka uchodźców i migrantów. Jej zasada non-refoulement gwarantuje, że nikt nie zostanie deportowany, nawet jeśli jego życie i wolność są zagrożone. UNHCR współpracuje z rządami, aby zapewnić wypełnienie tych zobowiązań.

W związku z tym konieczna jest ochrona praw człowieka migrantów, zwłaszcza w sytuacji nieregularnej. Ochrona tych praw opiera się na godności ludzkiej migrantów i uchodźców, jak również na podstawowych prawach człowieka wszystkich istot ludzkich. Jeśli migrantom nie zapewnia się ochrony i uznania, na które zasługują, mogą oni spotkać się z poważnymi naruszeniami praw człowieka, takimi jak praca przymusowa i poddaństwo.

Jednym ze sposobów poprawy ochrony praw człowieka migrantów i uchodźców jest wzmocnienie pozycji kobiet w rolach decyzyjnych. Dzięki temu polityka będzie bardziej odpowiadać potrzebom kobiet, a także kobiecej rzeczywistości. Będzie to również promować równość płci. Uprawniając kobiety do kierowania procesami decyzyjnymi, rządy mogą tworzyć polityki, które wspierają prawa kobiet i dziewcząt.

Kobiety i dziewczęta mieszkające w obozach dla uchodźców stoją również w obliczu szczególnych zagrożeń dla ochrony, w tym przemocy ze względu na płeć, separacji rodzin i ryzyka przemocy seksualnej. Często są one głównymi opiekunami dzieci i starszych członków rodziny. Statystycznie kobiety stanowią prawie 20% wszystkich populacji ubiegających się o status uchodźcy.

Choć status prawny uchodźców i migrantów znacznie się różni, wspólne elementy ich ochrony mają uniwersalne zastosowanie. Migranci środowiskowi są wysiedleni z miejsca swojego zwyczajowego pobytu. Może to być w obrębie kraju pochodzenia lub poza nim.

Ochrona przed wykorzystywaniem

Ochrona przed wykorzystywaniem praw człowieka migrantów i uchodźców jest obowiązkiem międzynarodowym. Protokół w sprawie handlu ludźmi definiuje handel ludźmi jako “wykorzystywanie istot ludzkich do celów ekonomicznych, seksualnych lub innych.” Obejmuje on również wykorzystywanie migrantów i uchodźców do prostytucji, pracy przymusowej lub niewolnictwa, usuwania organów oraz wykorzystywanie migrantów do przekazów pieniężnych. Handel ludźmi występuje zarówno w granicach państwa, jak i poza nimi i dotyczy zarówno migrantów, jak i osób wewnętrznie przesiedlonych.

Ochrona migrantów i uchodźców powinna obejmować przepisy dotyczące opieki zdrowotnej i odpowiednich praktyk zatrudnienia. Ponadto, osoby zwolnione z aresztu powinny mieć dostęp do usług zdrowotnych. Powinny mieć również prawo do zakwestionowania legalności ich zatrzymania, jak również długości i warunków ich przetrzymywania. W przypadkach niesłusznego zatrzymania, migranci powinni otrzymać odszkodowanie.

Ponieważ migranci nie są obywatelami państwa przyjmującego, są szczególnie narażeni na wyzysk i nadużycia. Szczególnie kobiety migrantki stają przed dodatkowymi wyzwaniami. Ich status migranta i płeć będą oznaczać, że ich prawa są znacznie ograniczone w porównaniu z prawami obywatela nowego miejsca zamieszkania. Chociaż prawa człowieka są niezbywalne, państwa mają prawo chronić swoje granice i określać prawa regulujące migrację.

Prawa te obejmują prawo do mieszkania, edukacji i godnego poziomu życia. Państwa muszą również powstrzymać się od wdrażania polityki, która rozdzielałaby rodziny. Wreszcie, muszą podjąć aktywne działania w celu zwalczania handlu dziećmi i wykorzystywania seksualnego. Podejmując te kroki, rządy mogą znacząco zmienić życie ludzi w potrzebie.

Ochrona przed torturami

Jeśli obawiasz się tortur w swoim kraju pochodzenia, możesz kwalifikować się do ochrony CAT. Ten rodzaj ochrony oferuje mniej korzyści niż azyl i nie chroni Cię przed wydaleniem do bezpiecznego kraju trzeciego. Ponadto, Twoja ochrona może zostać zakończona, jeśli nie grożą Ci już tortury w kraju pochodzenia. Aby zachować ochronę CAT, musisz dostarczyć dowody, które pokażą stopień Twojego strachu przed torturami.

Ochrona przed torturami od dawna jest podstawą prawa międzynarodowego. Zasada ta jest skodyfikowana w Konwencji o Uchodźcach Artykuł 33 i wielu regionalnych instrumentach prawa uchodźczego. Jest ona również postanowieniem traktatów o prawach człowieka ratyfikowanych w ostatnich dziesięcioleciach. W szczególności Konwencje Genewskie z 1949 roku zawierają zasadę non-refoulement. Konwencja ta miała na celu przede wszystkim ochronę osób zatrzymanych, ale została również rozszerzona na ochronę ludności cywilnej.

Międzynarodowe prawo praw człowieka kładzie szczególny nacisk na ochronę przed torturami migrantów i uchodźców. Istnieją trzy traktaty dotyczące praw człowieka, które zakazują tortur i innego okrutnego, nieludzkiego i poniżającego traktowania populacji migrantów i uchodźców. Artykuł 3 Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur zabrania wydalenia do kraju, w którym dana osoba prawdopodobnie będzie poddawana torturom. ICCPR i CRC również zawierają podobne postanowienia.

Termin “uchodźca” obejmuje osoby, które są zmuszone do opuszczenia swojego kraju zwykłego pobytu z powodu zewnętrznej agresji, obcej dominacji lub poważnych zaburzeń publicznych. Termin ten obejmuje również osoby, które zostały zmuszone do opuszczenia swoich krajów w celu uzyskania bezpieczeństwa i schronienia.

Ochrona przed pracą przymusową

W niektórych krajach migranci i uchodźcy są poddawani pracy przymusowej, która jest uważana za wyzysk. Warunki pracy przymusowej mogą sięgać od znęcania się fizycznego do odmowy wypłaty wynagrodzenia. W wielu przypadkach migranci są zmuszani do pracy przez długie godziny za niskie wynagrodzenie lub nie otrzymują go wcale. Ponadto, często odmawia się im podstawowych potrzeb, takich jak czysta woda, prąd czy opieka medyczna.

Niektóre dzieci są zmuszane do pracy przez długie godziny i w nadgodzinach bez żadnej rekompensaty. Często są poddawane przemocy fizycznej i karom i nie mogą opuścić fabryki na koniec dnia. W niektórych przypadkach odmawia się im wystarczającej ilości jedzenia. A wielu z nich jest maltretowanych, jeśli odmawiają pracy, nie spełniają limitów produkcyjnych lub popełniają błędy.

Ochrona przed niewolnictwem

Współczesne niewolnictwo dotyka miliony ludzi na całym świecie, a ostatnie badania wykazały, że 71 procent tych ofiar to kobiety. Chociaż współczesne niewolnictwo jest niezgodne z prawem w 94 krajach, wielu jego wyznawców działa w sposób naruszający prawo międzynarodowe. Wielu z tych posiadaczy niewolników angażuje się w nielegalne działania, takie jak wylesianie, produkcja i wycinka drzew.

Nowy Plan Wielkiej Brytanii ma na celu ochronę migrantów i uchodźców przed współczesnym niewolnictwem i handlem ludźmi. Proponuje on dążenie do wielostronnych i dwustronnych porozumień z krajami, które przestrzegają konwencji ECAT i mają prawo chroniące przed współczesnym niewolnictwem. Chociaż rząd twierdzi, że jest zaangażowany w ochronę tych ludzi, polityka często nie spełnia potrzeb tych, którzy uciekają przed współczesnym niewolnictwem.

Brak informacji o tych naruszeniach utrudnił decydentom politycznym określenie skutecznych środków ochrony tych wrażliwych osób. Ponadto naruszenia były niedostatecznie zgłaszane i często wymykały się krajowym statystykom. Pomimo tego, rządowe i pozarządowe raporty o naruszeniach praw migrantów są coraz częstsze. Jednak liczba tych raportów jest nadal stosunkowo niewielka w porównaniu z liczbą raportów dotyczących uchodźców.

Od lat 80. XX wieku liczba uchodźców i migrantów dramatycznie wzrosła. W przeszłości zakładano, że migranci przemieszczają się dobrowolnie i że polegają na swoich krajach ojczystych w zakresie ochrony konsularnej. Ponadto, prawo dotyczące praw człowieka nie chroniło migrantów w sposób wyraźny. Chociaż są oni chronieni w obecnej Konwencji, nadal podlegają jurysdykcji odpowiednich władz.

Podobne tematy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *