Prawa człowieka powinny być uznawane przez firmy

Prawa człowieka powinny być uznawane przez firmy

Prawa człowieka pracowników są podstawowym pojęciem w międzynarodowym prawie praw człowieka. Dotyczą one “wszystkich pracowników” i powinny być uznawane przez firmy. Niektóre z tych praw są uniwersalne, jak np. prawo do bezpieczeństwa przed narażeniem na działanie szkodliwych substancji. Centrum Solidarności działa na rzecz promocji tych praw i wdraża programy promujące stosowanie międzynarodowych instrumentów traktatowych dotyczących praw człowieka.

Prawa pracowników są ugruntowane w istniejącym międzynarodowym prawie praw człowieka

Oprócz wrodzonej godności ludzkiej, pracownicy migrujący mają również prawo do nazwiska i obywatelstwa. Ponadto mają podstawowe prawo do edukacji i muszą być traktowani na równi z obywatelami państwa, w którym pracują. Oznacza to, że ich dostęp do publicznych instytucji edukacji przedszkolnej nie powinien być utrudniony przez nieuregulowaną sytuację któregokolwiek z rodziców, ani przez czas pobytu w państwie zatrudnienia.

Są one przyznawane “każdemu” lub “wszystkim pracownikom”

Prawa ESC i prawa człowieka związane z pracą rozwinęły się dzięki walce pracowników. Jeszcze przed powstaniem ONZ, Międzynarodowa Organizacja Pracy opracowała i egzekwowała szeroki zestaw standardów związanych z pracą, stając na czele inicjatyw pracowniczych w wielu krajach. W rezultacie standardy praw człowieka związane z pracą są bardzo rozwinięte. Ten moduł daje krótki przegląd międzynarodowych standardów związanych z prawem do pracy.

Ogólnie rzecz biorąc, prawo do pracy obejmuje możliwość zarabiania na życie poprzez pracę. Obejmuje ono również możliwość uczestniczenia w działalności gospodarczej, w tym w negocjacjach zbiorowych. Ponadto prawo do pracy obejmuje ochronę przed dyskryminacją antyzwiązkową. Prawo do pracy jest podstawowym prawem człowieka.

Powinny być uznawane przez firmy

Pomimo tego, że rządy pozostają ostatecznymi nosicielami obowiązków w zakresie przestrzegania praw człowieka, firmy również powinny robić swoje. Firmy dysponują ogromnymi zasobami, a niektóre są tak duże, że ich potęga finansowa przekracza możliwości średniej wielkości państw. Ostatnie badanie przeprowadzone przez The Economist wykazało, że wiele firm postrzega siebie jako ważnych aktorów w ochronie praw człowieka. W związku z tym przedsiębiorstwa biorą większą odpowiedzialność za zapewnienie ochrony podstawowych praw swoich pracowników.

Jednym z najbardziej podstawowych praw pracowników jest prawo do godnego życia. Jeśli przedsiębiorstwo nie zapewnia godnego poziomu życia, pracownicy mogą ponosić negatywne konsekwencje. Na przykład działania polegające na sprzedaży przez firmę niebezpiecznych produktów lub niewdrożeniu rozsądnych standardów bezpieczeństwa i higieny pracy mogą negatywnie wpłynąć na zdrowie pracowników. Kolejnym prawem podstawowym jest prawo do edukacji. Prawo to obejmuje równy dostęp i możliwość korzystania z placówek edukacyjnych. Ponadto, firmy nie mogą wykorzystywać dzieci ani pogarszać stanu obiektów edukacyjnych.

Firmy muszą również szanować prawa pracowników do tworzenia i wstępowania do związków zawodowych. Ponadto, firmy powinny uznać prawo pracowników do zbiorowych negocjacji, zgodnie z Konwencją 98 MOP. Ponadto, firmy powinny zapewnić, że procedury składania skarg są sprawiedliwe i bezstronne, a pracownicy są chronieni przed dyskryminacją.

Powinni być chronieni przed narażeniem na substancje toksyczne

Narażenie na substancje toksyczne jest kwestią praw człowieka dotyczącą milionów pracowników. Te toksyczne substancje mogą szkodzić zdrowiu pracowników i ich źródłom utrzymania. Według szacunków ONZ, ponad dwa miliony pracowników umiera każdego roku z powodu niebezpiecznych warunków pracy. Narażenie na te substancje jest poważnym problemem, a głównymi winowajcami są zagrożenia związane z chemikaliami przemysłowymi, pestycydami i promieniowaniem.

Specjalny sprawozdawca ONZ ds. praw człowieka i substancji toksycznych zaproponował 15 zasad ochrony praw pracowników narażonych na działanie substancji toksycznych. Zasady te opierają się na istniejącym prawie dotyczącym praw człowieka, wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka oraz odpowiednich umowach międzynarodowych. Specjalna sprawozdawczyni przeprowadziła konsultacje ze społeczeństwem obywatelskim i rządami na całym świecie, odbyła wizyty w poszczególnych krajach i przeprowadziła badania tematyczne.

Rządy i podmioty gospodarcze mają obowiązek chronić pracowników przed zawodowym narażeniem na substancje toksyczne. Kluczem jest eliminacja zagrożeń. Rządy muszą również zapobiegać manipulowaniu procesami w celu utrwalania narażenia zawodowego. Chroniąc pracowników, rządy chronią również ich rodziny, społeczności i środowisko. Ponadto pracownicy mają prawo do otrzymania dokładnych i wyczerpujących informacji na temat zagrożeń i ochrony.

Istnieje kilka praw federalnych, które dotyczą narażenia w miejscu pracy na substancje toksyczne. Wiele z tych praw ma na celu ochronę pracowników przed zagrożeniami chemicznymi i zapewnienie egzekwowalnych środków zaradczych przeciwko pracodawcom. Jednak niektóre z tych praw nie dotyczą miejsc pracy i nie odnoszą się do pewnych branż. Z tego powodu ważne jest, aby zrozumieć prawa, które chronią pracowników i skonsultować się z prawnikami zaznajomionymi z prawem w twoim stanie, aby chronić ich prawa.

Wiele krajów podjęło działania mające na celu ochronę dzieci i pracowników przed narażeniem na substancje toksyczne. Obejmują one regularne monitorowanie poziomu narażenia dzieci na działanie substancji oraz szkolenie pracowników służby zdrowia. Konieczne są inne kroki w celu zwiększenia możliwości opieki zdrowotnej. Na przykład ważne jest, aby zapewnić, że bezpieczeństwo i zdrowie dzieci jest najwyższym priorytetem dla przedsiębiorstw.

Podobne tematy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *