Prawa człowieka wobec osób niepełnosprawnych

Prawa człowieka wobec osób niepełnosprawnych

Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych stanowi, że osoby niepełnosprawne mają takie same prawa człowieka jak wszyscy inni. Konwencja ta dotyczy ponad miliarda osób na całym świecie. Niestety, wiele z nich żyje w krajach ogarniętych konfliktami i rozwijających się, gdzie spotykają się z dyskryminacją i przemocą. Ponadto wielu z nich jest zamykanych w instytucjach lub przechodzi przez system wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych. Problemy te prowadzą do łamania praw człowieka i braku usług środowiskowych.

Artykuł 5

Artykuł 5 Praw Człowieka określa prawa osób z niepełnosprawnościami. Państwa Strony muszą promować fizyczny, poznawczy i psychologiczny powrót do zdrowia i reintegrację społeczną osób niepełnosprawnych. Muszą również zapewnić usługi ochronne dla osób niepełnosprawnych i muszą zapewnić, że środowisko, w którym żyją, jest bezpieczne i wspierające dla ich dobrego samopoczucia.

Zgodnie z UNCRPD osoby z niepełnosprawnościami mają prawo do skutecznego dostępu do wymiaru sprawiedliwości. W szczególności muszą one otrzymywać dostosowania proceduralne i dostosowane do wieku.

Artykuł 9

Artykuł 9 praw człowieka osób z niepełnosprawnością dotyczy usuwania barier w uczestnictwie w życiu społecznym. Oznacza to zapewnienie odpowiednich usług i udogodnień dla osób niepełnosprawnych. Wymaga również od państw zapewnienia zakwaterowania dostosowanego do wieku oraz włączenia osób niepełnosprawnych w ważne decyzje prawne. Krótko mówiąc, Konwencja zapewnia osobom niepełnosprawnym takie same prawa jak innym obywatelom.

Dostępność do miejsc, towarów i usług jest niezbędna dla zdrowia i bezpieczeństwa osób z niepełnosprawnościami. Bez dostępności budynków i miejsc publicznych, dostęp do opieki zdrowotnej i ochrony socjalnej jest niemożliwy. To samo dotyczy transportu, informacji i komunikacji. Ważne jest również, aby osoby niepełnosprawne mogły uczestniczyć w życiu swoich lokalnych społeczności.

Artykuł 12

Artykuł 12 Praw człowieka osób niepełnosprawnych stanowi, że Państwa Strony muszą podjąć odpowiednie środki w celu zapewnienia równego korzystania z praw człowieka przez osoby niepełnosprawne. Środki te obejmują zapewnienie im dostępu do wymiaru sprawiedliwości i kredytów finansowych oraz zapewnienie dostosowanych do wieku udogodnień, w tym proceduralnych, które pozwolą im na pełne uczestnictwo w postępowaniu sądowym.

Chociaż niniejszy artykuł porusza kwestię zdolności prawnej, praktyka wspieranego podejmowania decyzji nie jest jednolita we wszystkich jurysdykcjach. W rzeczywistości większość jurysdykcji nie wprowadziła jeszcze tego podejścia, ponieważ nadal dominuje prawo opiekuńcze. Zapewnienie wspieranego podejmowania decyzji wymaga rozwoju i utrzymania sieci wsparcia oraz szkolenia usługodawców. Procesy te nie są pozbawione wyzwań i muszą uwzględniać względy finansowe.

Artykuł 13

Artykuł 13 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych (CRPD) chroni prawa człowieka osób niepełnosprawnych. Dokument ten wzywa również państwa do podjęcia skutecznych i odpowiednich środków w celu zapewnienia, że osoby niepełnosprawne nie są dyskryminowane. CRPD zawiera wiele nowych praw i przepisów, w tym związanych z osobistą mobilnością i dostępem do miejsc publicznych.

Konwencja zawiera również postanowienia dotyczące równego dostępu do wymiaru sprawiedliwości. Postanowienia te zapewniają, że osoby z niepełnosprawnościami mają równe szanse na udział w wymierzaniu sprawiedliwości. Państwa muszą zapewnić odpowiednie udogodnienia proceduralne i ułatwić osobom z niepełnosprawnościami skuteczny udział w postępowaniu sądowym, w tym w charakterze świadków. Ponadto powinny zapewnić odpowiednie szkolenia dla osób zawodowo związanych z wymiarem sprawiedliwości, w tym funkcjonariuszy policji i personelu więziennego.

Artykuł 14

Artykuł 14 Praw Człowieka osób z niepełnosprawnościami wzywa państwa do zapewnienia, że ich ustawodawstwo promuje prawa osób z niepełnosprawnościami. W szczególności art. 14 stanowi, że osoby niepełnosprawne mają prawo do takiej samej zdolności prawnej jak inne osoby. Pozbawienie wolności na podstawie niepełnosprawności osoby jest zabronione i musi odbywać się za jej zgodą.

ETPCz orzekł w dwóch sprawach dotyczących art. 14: utrzymano w mocy sprawę, w której osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim starała się o przyjęcie jej do lokalnego lokalu wyborczego, oraz drugą, w której mężczyźnie odmówiono dostępu do lokalu wyborczego ze względu na jego niepełnosprawność. W obu przypadkach ETPCz uznał, że obowiązek dostosowania się do osób niepełnosprawnych powinien być oparty na faktach, a roszczenie nie powinno opierać się na strachu przed HIV.

Artykuł 15

Artykuł 15 praw człowieka osób niepełnosprawnych stanowi, że państwa muszą podjąć środki w celu zapewnienia osobom niepełnosprawnym równych praw i możliwości. Państwo musi zapewnić odpowiednie usługi osobom niepełnosprawnym, w tym odpowiednie szkolenia dla pracowników wymiaru sprawiedliwości, w tym policjantów i pracowników więziennictwa. Państwo musi również wprowadzić przepisy dotyczące odpowiednich dostosowań do wieku oraz dostosowań proceduralnych, aby ułatwić osobom niepełnosprawnym efektywny udział w postępowaniu prawnym.

Artykuł stanowi dalej, że Państwo-Strona musi zapewnić skuteczne monitorowanie obiektów i programów dla osób z niepełnosprawnościami, w tym tych, które promują fizyczną, poznawczą i psychologiczną regenerację. Te obiekty i programy muszą również zajmować się kwestiami związanymi z nadużyciami i wykorzystywaniem osób niepełnosprawnych. Ponadto państwo musi zapewnić, że proces odzyskiwania i reintegracji odbywa się w środowisku promującym zdrowie i szanującym godność każdej osoby, z uwzględnieniem płci i wieku.

Artykuł 16

Artykuł 16 praw człowieka osób niepełnosprawnych stanowi, że: “Osoba niepełnosprawna jest wolna od wszelkich form wykorzystywania, przemocy i nadużyć oraz jest traktowana na równi z innymi osobami”. Dalej stanowi, że należy zagwarantować prawo do życia w godnych warunkach i uczestnictwa w życiu społecznym. Należy również chronić prawo do pracy.

Przez całe swoje życie niepełnosprawne kobiety i dziewczęta spotykają się z dyskryminacją i upokorzeniami podobnymi do tych, z jakimi spotykają się kobiety w ogóle. Na przykład, w krajach rozwijających się, niepełnosprawne dziewczynki mają niższe wskaźniki przeżywalności niż ich męscy koledzy. Co więcej, tylko nieliczne kraje rozwijające się zapewniają dzieciom niepełnosprawnym możliwości kształcenia. Podobnie niepełnosprawne kobiety i dziewczęta mieszkające w miejskich slumsach doświadczają ekstremalnych warunków życia. Często nie mają dostępu do czystej wody lub odpowiedniego schronienia, są narażone na wysoki poziom przemocy ze względu na płeć i zanieczyszczenie środowiska.

Artykuł 17

Artykuł 17 praw człowieka osób niepełnosprawnych uznaje, że osoby niepełnosprawne mają takie same prawa człowieka jak inni obywatele. Oznacza to, że osoby niepełnosprawne mają prawo do równego traktowania i dostępu do zasobów, takich jak żywność i opieka zdrowotna. Artykuł uznaje również, że osoby niepełnosprawne mają specjalne potrzeby i jako takie, ich potrzeby muszą być brane pod uwagę.

Artykuł 17 KPON zakazuje przymusowego leczenia. Komitet Praw Osób Niepełnosprawnych zauważa, że wiele służb zdrowia psychicznego może stosować siłę i przymus w leczeniu osób z chorobami psychicznymi. Jego zdaniem jest to sprzeczne z celem art. 14 KPON, którym jest zagwarantowanie wszystkim ludziom równej wolności i zdolności do czynności prawnych.

Artykuł 18

Artykuł 18 praw człowieka osób niepełnosprawnych stanowi, że państwa muszą podjąć odpowiednie środki w celu zapewnienia osobom niepełnosprawnym równego korzystania z praw człowieka i podstawowych wolności. Środki te obejmują zapewnienie odpowiednich udogodnień proceduralnych i dostosowanych do wieku w postępowaniu prawnym. Państwa zapewniają również odpowiednią edukację i szkolenia dla personelu sektora sprawiedliwości.

Polityka imigracyjna często postrzega osoby niepełnosprawne jako niezdolne do wniesienia wkładu, co często jest dyskryminujące pod względem ekonomicznym i społecznym. Artykuł 18 KPON gwarantuje równość osób niepełnosprawnych i określa okoliczności, w których są one bardziej narażone na dyskryminację.

Artykuł 19

Artykuł 19 praw człowieka osób z niepełnosprawnością uznaje równe prawo wszystkich osób z niepełnosprawnością do niezależnego życia i uczestnictwa w życiu społecznym. Prawo to opiera się na podstawowej zasadzie praw człowieka, że wszystkie istoty ludzkie rodzą się z godnością i wartością. Musi być ono jednak skutecznie stosowane w różnych kontekstach.

Prawo to obejmuje prawo do uczestnictwa w życiu kulturalnym i politycznym, w tym w spotkaniach publicznych, sporcie i festiwalach kulturalnych. Artykuł 19 obejmuje również prawo osób niepełnosprawnych LGBTQI do życia w zgodzie ze swoimi partnerami, niezależnie od ich orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej.

Podobne tematy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *