Prawa moralne a prawa prawne

Protokół gazowy Konwencji Genewskiej

Jeśli zastanawiasz się czy istnieją prawa moralne czy prawne, to dobrze trafiłeś. Ten artykuł porównuje te prawa w odniesieniu do moralności kulturowej i interpersonalnej. Omówimy także różnicę między prawami uchwalonymi a zapisanymi w ustawie oraz to, czym każde z nich różni się od drugiego. I zakończymy dyskusją na temat znaczenia wolnego społeczeństwa. A więc, zaczynajmy.

Prawa moralne

We współczesnym świecie toczy się debata na temat natury praw moralnych i prawnych. Te ostatnie odnoszą się do praw istniejących poza ramami prawnymi, podczas gdy prawa moralne to podstawowe zasady, które są częścią wspólnego dobra społeczności. Według pozytywistów prawnych prawa człowieka istniały od zawsze, ale ich kodyfikacja była jedynie przemyślana. Chociaż prawa moralne nie mają odpowiednika prawnego, to jednak mają znaczenie i są kluczowe dla koncepcji praw człowieka.

Jednym z najważniejszych rozróżnień między prawami prawnymi a prawami moralnymi jest ich status jako absolutów. Prawa prawne mogą być narzucone przez państwo, natomiast prawa moralne mogą być narzucone jednostkom. Te prawa prawne są przypisane jednostce przez prawo. Istnieje jednak kilka istotnych różnic pomiędzy prawami prawnymi a prawami moralnymi. Prawa prawne są oparte na ramach prawnych, podczas gdy prawa moralne są oparte na zasadach etycznych.

Różnica między prawami prawnymi a moralnymi sprowadza się do standardu, który ludzie w danym społeczeństwie uważają za dopuszczalny. Standard ten może być konkretny, jak np. zagwarantowana w Konstytucji wolność słowa czy prawo do publicznego procesu. Z drugiej strony, prawo moralne opiera się na uniwersalnej etyce. W przeciwieństwie do praw prawnych, prawa moralne nie są skodyfikowane w prawie i są subiektywnie określane przez człowieka.

Zasady prawne i moralne są podobne. Ich celem jest określenie i egzekwowanie dopuszczalnych zachowań w społeczeństwie. W pewien sposób prawa prawne i zasady moralne kształtują zachowania społeczne, co przynosi korzyści społeczeństwu. Na przykład zasady prawne uniemożliwiają ludziom kradzież chleba, natomiast zasady moralne opierają się na osobistych przekonaniach i kulturze. Jako takie, często są sprzeczne. Zasady moralne mogą się zmieniać z czasem, a prawa społeczeństwa mogą sprawić, że moralnie niespójne zachowanie będzie wydawało się całkowicie dopuszczalne.

Prawnie uchwalone prawa

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka jest deklaracją praw i wolności każdej istoty ludzkiej. Dokument ten był pierwszą próbą skodyfikowania praw człowieka w jeden światowy standard. Został przyjęty przez nowo powołaną Organizację Narodów Zjednoczonych 10 grudnia 1948 roku w odpowiedzi na barbarzyńskie działania popełnione podczas II wojny światowej. Dokument uznał prawo do życia ludzkiego i równości za fundament wolności i sprawiedliwości. UDHR nie jest jednak prawnie wiążący.

Prawo do wolności wyznania chroni ludzi przed prześladowaniami religijnymi. Konstytucja Indii gwarantuje, że wszystkie religie są traktowane równo, a żaden stan nie ma “oficjalnej religii”. Chronione jest również prawo do wolności sumienia i wyznania. Pakt Narodów Zjednoczonych zakazuje również niewolnictwa, tortur oraz innego nieludzkiego i poniżającego traktowania. Ludzie mają również prawo do swobodnego zrzeszania się i zgromadzeń. Ponadto prawo do bezpieczeństwa ekonomicznego i społecznego jest ważne dla jakości ich życia i dobrobytu.

Rada Praw Człowieka jest organizacją wielostronną, która podlega bezpośrednio Zgromadzeniu Ogólnemu. Misją Rady Praw Człowieka jest promowanie promocji praw człowieka i ich ochrona na całym świecie. Jej członkowie zajmują się sytuacjami łamania praw człowieka, zalecają działania i reagują na sytuacje kryzysowe. Jej członkowie są mianowani przez Zgromadzenie Ogólne. Członkowie są wybierani na podstawie listy propozycji rządów państw członkowskich. Praca ICHR ma na celu uczynienie świata lepszym miejscem do życia.

Prawa moralne w moralności interpersonalnej

Istnieje zasadnicza różnica między prawami moralnymi a prawnymi. Prawa prawne chronią interesy jednostki, natomiast prawa moralne mają przynosić korzyści całemu społeczeństwu. W moralności interpersonalnej ważną rolę odgrywa zgoda seksualna. To, czy dana osoba wyraża zgodę na stosunki seksualne, czy też nie, decyduje o tym, czy osoba ta popełnia poważne zło, takie jak seks bez zgody. To rozróżnienie jest ważne z dwóch powodów: po pierwsze, prawa partnerów seksualnych są prawdopodobnie ważniejsze niż prawa innych stron w związku. Po drugie, nie można oczekiwać od człowieka, że będzie wybierał między dwoma lub trzema różnymi poglądami moralnymi, które są nie do pogodzenia.

Chociaż prawo jest ważnym aspektem naszego społeczeństwa, prawa moralne są znacznie bardziej nieuchwytne. Podczas gdy prawo jest zasadniczo binarne, często istnieje szara strefa. Na przykład, kradzież chleba jest nadal nielegalna, niezależnie od tego, kto to robi, choć może być bardziej przychylna, jeśli robi się to, by nakarmić głodujące sieroty. Podobnie, zasady moralne nie są łatwo regulowane przez aktorów rządowych. Społeczne konsekwencje niemoralnych działań są zazwyczaj trudne do określenia, a ich egzekwowanie pozostawia się jednostce, która je podejmuje.

Ostatecznie, prawo regulujące zachowanie powinno być zgodne z normami moralnymi. Powinno zabezpieczać dobro jednostki i społeczności. Wszystkie prawa powinny mieć na celu promowanie wspólnego dobra, czyli end-state. Habermas uważa, że prawo i moralność mają ten sam cel – prawomocne uporządkowanie relacji międzyludzkich. Podkreśla również znaczenie osobistej autonomii w procesie stanowienia prawa. Krótko mówiąc, są one komplementarne i współpracują ze sobą w regulowaniu zachowań.

Oczekiwania społeczne i założenia kulturowe

Koncepcja praw jednostki narodziła się w XIX wieku wraz z publikacją Vindication of the Rights of Woman autorstwa Mary Wollstencraft. Było to potężne narzędzie polityczne, które pobudziło do zmian. Jednak dopiero w XX wieku koncepcja praw została oficjalnie zapisana w dokumencie prawnym. Ten przełomowy dokument reagował na najgorsze przykłady łamania praw człowieka.

Chociaż rządy krajowe są zazwyczaj odpowiedzialne za odpowiednią ochronę praw człowieka, istnieją pewne wyjątki. Generalnie oczekuje się, że potężniejsze i zamożniejsze narody pomogą mniej zamożnym krajom chronić prawa człowieka swoich obywateli. Trudno jest jednak zapewnić pełną realizację wszystkich praw człowieka jednocześnie. Może to prowadzić do paradoksu. Różnica między prawami prawnymi a oczekiwaniami społecznymi nie jest prosta.

Często oczekiwania społeczne są wynikiem podzielanych norm społecznych. Oznacza to, że oczekiwania jednostek opierają się na przekonaniach, które dzielą z innymi. Ludzie mają oczekiwania dotyczące tego, co jest odpowiednim zachowaniem w ich grupach społecznych. Chociaż oczekiwania te są często ukryte, mają duży wpływ na określenie, jakie zachowanie jest dopuszczalne. W przypadkach, gdy mamy do czynienia z dyskryminacją lub nierównością, takie założenia kulturowe mogą być istotnym czynnikiem.

Podczas gdy te oczekiwania społeczne i założenia kulturowe są ważne, istnieją różnice pomiędzy prawami prawnymi i moralnymi. Podczas gdy prawa prawne są prawnie chronione, społeczne i kulturowe założenia dotyczące praw człowieka mogą utrudniać lub uniemożliwiać ochronę tych praw. To sprawia, że trudno jest dokonać ostatecznego rozróżnienia między prawami prawnymi i moralnymi. Jednak w obu przypadkach prawa moralne powinny być respektowane. Co więcej, prawa prawne powinny promować równość. Na przykład prawo nie powinno zabraniać danej osobie dyskryminowania innej osoby.

Uzasadnienia praw człowieka

Debata nad wartością praw człowieka i praw prawnych często obejmuje filozofię moralną. Dwa najbardziej powszechne podejścia do ważności praw człowieka znane są jako teoria woli i teoria interesów. Każde z nich opiera się na innych podstawach filozoficznych, a wybór jednego z nich zależy od Ciebie. W tym artykule przeanalizujemy mocne i słabe strony każdego z podejść. Mam nadzieję, że ta analiza pomoże Ci podjąć decyzję dotyczącą natury praw człowieka.

Gewirth jest wybitnym zwolennikiem innej podstawy praw człowieka. Chociaż zgadza się z Donnelly’m, że prawa człowieka opierają się na naszej zdolności do racjonalnie celowego działania, kwestionuje wniosek, że prawa człowieka są przedłużeniem naszego zmysłu moralnego. Innymi słowy, Gewirth argumentuje, że prawa człowieka muszą być oparte na ideale ludzkiej autonomii. Choć stanowisko to jest niemodne, to jednak da się je obronić odwołując się do rozumu praktycznego.

Jednym z ważnych powodów sprzeciwu wobec praw człowieka jest zagrożenie, jakie stanowią one dla represyjnych i opresyjnych reżimów. W istocie, negowanie praw człowieka często przyczyniało się do wspierania dyktatur i innych opresyjnych reżimów. Na przykład w konferencji na temat praw człowieka w Wiedniu w 1993 roku wzięły udział niektóre z najbardziej represyjnych rządów na świecie. Stąd też polityczne poparcie dla praw człowieka zależy od tej retoryki, mimo że może ona powodować dalsze szkody.

Głównym uzasadnieniem ochrony praw człowieka jest to, że wyznaczają one moralne standardy traktowania istot ludzkich. Oznacza to, że każdy, kto może naruszyć te prawa, powinien ponieść odpowiedzialność. Prawa człowieka są prawami roszczeniowymi, ale nie muszą należeć do rządu jednostki. Co więcej, mogą być naruszone przez inną osobę, grupę lub państwo.

Podobne tematy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *