Promocja praw człowieka

Promocja praw człowieka

Promowanie praw człowieka ma wiele aspektów. Obejmuje organizacje pozarządowe, edukację, monitoring i rzecznictwo. Celem jest powszechność, ale osiągnięcie tego celu nie zawsze jest łatwym zadaniem. Pluralizm tożsamości w społeczeństwie może stanowić wyzwanie, a różnice kulturowe mogą służyć jako dźwignia dla tych, którzy sprzeciwiają się promocji praw człowieka.

Organizacje pozarządowe

Organizacje pozarządowe to grupy, które działają na rzecz poprawy praw człowieka. Niektóre z nich koncentrują się na konkretnej kwestii, takiej jak opieka medyczna, podczas gdy inne pomagają w rozwoju społecznym i ekonomicznym. Organizacje pozarządowe mogą również współpracować z rządami i organizacjami lokalnymi, aby zapewnić pomoc w razie potrzeby. Wiele z tych grup ma bliskie relacje robocze z mediami.

Organizacje pozarządowe mogą odgrywać istotną rolę w promowaniu praw człowieka. Często działają jako watchdog i wdrażają sankcje wobec naruszeń. Ponadto, często przejmują kontrolę nad kwestiami, które wcześniej były kontrolowane przez podmioty państwowe. Niektóre organizacje pozarządowe są świetnym sposobem, aby dowiedzieć się więcej o prawach człowieka i jednocześnie zdobyć doświadczenie.

W Nikaragui Zgromadzenie Narodowe narzuca nowe, surowe prawa przeciwko organizacjom pozarządowym. Jednym z tych praw jest Ustawa o Regulacji Agentów Zagranicznych, która ma na celu kryminalizację organizacji pozarządowych. W rezultacie w ostatnich latach organizacje pozarządowe były poddawane wielu kontrolom. W ostatnim czasie rząd unieważnił status prawny dziewięciu organizacji pozarządowych. Skonfiskował również aktywa dwóch mediów – 100% Noticias i Confidencial. Rząd przyznał aktywa tych grup Ministerstwu Zdrowia.

Organizacje pozarządowe promują prawa człowieka poprzez rzecznictwo i ustawodawstwo. The Human Rights Fund jest organizacją pozarządową z siedzibą w Nowym Jorku i pracuje nad egzekwowaniem praw i polityki, która chroni prawa każdego człowieka. Specjalizują się we wspieraniu społeczności i grup, które są zagrożone i nie są w stanie bronić się same. Wśród jej członków są uchodźcy polityczni, osoby, które doświadczyły dyskryminacji, a także osoby promujące prawa człowieka.

Edukacja

Edukacja o prawach człowieka to proces promowania praw człowieka poprzez nauczanie i uczenie się. Skupia się na promowaniu fundamentalnego uznania dla praw człowieka i żywego zrozumienia zasad leżących u ich podstaw. Chodzi również o rozwijanie umiejętności stosowania tych zasad w praktyce. Ważne jest promowanie edukacji o prawach człowieka w szkołach, ponieważ dobrze poinformowani obywatele są mniej podatni na nadużycia i lepiej potrafią bronić swoich praw.

Dostępnych jest kilka zasobów internetowych wspierających promocję edukacji o prawach człowieka. Są one szczególnie przydatne dla nauczycieli w klasach oraz dla organizacji pozarządowych, które podejmują projekty edukacyjne. Na przykład Rada Europy ma stronę internetową poświęconą edukacji o prawach człowieka. Na stronie znajdują się studia przypadków i biuletyn e-mailowy dla edukatorów. BBC World Service również udostępnia studia przypadków i materiały edukacyjne, aby uczyć uczniów o Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (UDHR) została przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 10 grudnia 1948 roku. Dokument ten jest wiążący dla wszystkich państw członkowskich. Od tego czasu uzgodniono inne dokumenty dotyczące praw człowieka, w tym Europejską Konwencję Praw Człowieka (EKPC).

Monitoring

Raport Wysokiego Komisarza dotyczący monitoringu promocji praw człowieka w Meksyku potwierdził znaczenie zapewnienia powszechnego poszanowania praw człowieka. Podkreślono potrzebę ochrony praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych oraz prawa do wolności od dyskryminacji. Zwrócono również uwagę na potrzebę ochrony obrońców praw człowieka, gdyż jej brak świadczy o braku zaangażowania w realizację Agendy 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju. Raport pochwalił również pracę Comision Mexicana de Defensa y Promocion de los Derechos Humanos, czyli CMDHH. Podkreślono jednak obawy dotyczące nowego prawa bezpieczeństwa wewnętrznego kraju i obecności wojska w różnych sektorach.

Raport zwrócił również uwagę na znaczenie monitorowania praw człowieka w sytuacjach kryzysowych i podkreślił potrzebę nadania przez państwa priorytetu ochronie dzieci. Ponadto podkreślono w nim potrzebę zakończenia kultury bezkarności za tortury. Co więcej, Wysoki Komisarz wezwał państwa do zapewnienia, że dzieci są w centrum pomocy humanitarnej, oraz do zapewnienia, że nikt nie cierpi z tego powodu.

Raport podkreśla również znaczenie praw człowieka w sferze osiedlania się uchodźców. Opracowanie odpowiedniego mechanizmu składania skarg pomoże usprawnić ten proces i zapewnić, że uchodźcy otrzymają odpowiednie usługi i ochronę. Będzie również promować samodzielność poprzez wspieranie społeczności uchodźców w celu poprawy ich warunków życia i dostępu do rynków.

Rządy prawa

Rządy prawa chronią prawa człowieka poprzez kontrolę władzy potężnych. Bez rządów prawa nikt nie może działać bezkarnie i nikt nie stoi ponad prawem. Rządy prawa są również ważne dla ochrony praw osób najbardziej wrażliwych. Dlatego niezbędne jest promowanie demokratycznego społeczeństwa i przestrzeganie praw człowieka w każdym kraju.

Bez rządów prawa, prawa człowieka to niewiele więcej niż obietnice na papierze. W końcu rządy prawa zostaną zredukowane do rządów prawa i doprowadzą do represji. Prawo do samostanowienia jest kolejnym ważnym prawem człowieka. W niektórych krajach dochodzi do wielu naruszeń praw człowieka.

Chociaż rządy prawa są niezbędne do promowania praw człowieka, wielu uczonych rozróżniało prawa człowieka i rządy prawa. Komisja Wenecka Rady Europy promowała podstawowe wartości demokracji, praw człowieka i rządów prawa. Podczas gdy niektórzy krytycy kwestionowali przydatność wprowadzenia takich wartości jako standardów praworządności, inni argumentowali, że takie standardy są niezbędne dla wolnego społeczeństwa.

Unia Europejska (UE) jest zaangażowana we wspieranie demokracji i praw człowieka w swoich stosunkach zewnętrznych. Dąży do włączenia tych kwestii do głównego nurtu wszystkich swoich polityk i działań. Wykorzystuje różne instrumenty do promowania praw człowieka, w tym ogólne przepisy regulujące politykę zagraniczną i bezpieczeństwa UE. Aktywnie promuje również międzynarodowy wymiar sprawiedliwości.

Międzynarodowa agenda polityczna

W ostatnich latach nastąpiły pewne istotne postępy w promowaniu praw człowieka w Organizacji Narodów Zjednoczonych. Na przykład Organizacja Państw Amerykańskich (OAS) od 2005 roku negocjuje konwencję antyrasistowską. Konwencja ta jest następstwem Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej. Proces ten został jednak spowolniony przez takie kwestie jak izraelska okupacja terytoriów palestyńskich.

Stany Zjednoczone powinny wspierać wysiłki na rzecz promocji praw człowieka poprzez organizacje regionalne i globalne. Idealnie byłoby, gdyby Organizacja Narodów Zjednoczonych była głównym forum promocji praw człowieka. Obecnie organizacje wielostronne są głównie zaangażowane w pośrednie promowanie praw człowieka, takie jak łagodzenie ubóstwa i programy wzmacniania społeczności. Jednak organizacje te stoją przed nowymi wyzwaniami związanymi z globalnym kryzysem finansowym i bezprecedensowymi deficytami budżetowymi.

Stany Zjednoczone powinny położyć większy nacisk na regionalne organizacje praw człowieka, takie jak OBWE i UNHRC. Chociaż globalne IGO są ważnymi partnerami, organizacje regionalne są często bliżej ziemi i są lepiej przygotowane do reagowania na złożone sytuacje poprzez konsensus sąsiadujących państw. W tym duchu UE, Rada Europy i OBWE poczyniły znaczące postępy w promowaniu praw człowieka w krajach sąsiednich i państwach w okresie przejściowym. Unia Afrykańska również opracowała obiecujące mechanizmy wzajemnej oceny i ramy dobrego zarządzania.

Rola organizacji pozarządowych w promowaniu praw człowieka

Organizacje pozarządowe odgrywają ważną rolę w promowaniu praw człowieka. W zależności od kraju, w którym mają siedzibę, mogą pracować zarówno nad kwestiami krajowymi, jak i regionalnymi. Na przykład Fundaci o n Myrna Mack w Gwatemali, założona w 1993 roku, skupia się na prawach człowieka w tym kraju. Inne organizacje pozarządowe są zorientowane regionalnie, jak Andyjska Komisja Jurystów, która działa na rzecz wzmocnienia rządów prawa w krajach andyjskich.

Wiele organizacji pozarządowych zapewnia również pomoc w sytuacjach kryzysowych. Kiedy nadchodzi trzęsienie ziemi, tsunami lub inna klęska żywiołowa, organizacja pozarządowa może zapewnić pomoc i opiekę medyczną. Podczas gdy reakcja rządu na takie kryzysy może trwać długo, organizacje pozarządowe mogą zapewnić natychmiastową pomoc. Ponadto, ponieważ są one elastyczne i mają mniej przeszkód administracyjnych niż agencje rządowe, mogą szybciej dotrzeć do bardziej odległych obszarów.

Inną kluczową rolą, jaką organizacje pozarządowe odgrywają w promowaniu praw człowieka, jest rzecznictwo. Organizacje pozarządowe mają siłę oddziaływania na rząd i wpływania na współpracę z innymi organizacjami. Lobbując potężnych decydentów, mogą wpłynąć na rząd, by zmienił swoją politykę na korzyść społeczeństwa.

Podobne tematy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *