Wytyczne WHO dotyczące praw człowieka i zdrowia psychicznego

Wytyczne WHO dotyczące praw człowieka i zdrowia psychicznego

WHO opracowała serię wytycznych dotyczących leczenia niepełnosprawności psychospołecznej. W jednym z tych wytycznych poruszono kwestię praw osób z problemami zdrowia psychicznego. W innym przewodniku WHO promuje badania nad interwencjami zwiększającymi poszanowanie praw człowieka. Ponadto WHO opracowała model jakości opieki dla publicznych usług zdrowia psychicznego, znany jako QualityRights. W tych ramach użytkownicy usług i personel są badani w celu określenia skuteczności usług.

Identyfikacja kluczowych interesariuszy

Kluczowym krokiem w każdym działaniu na rzecz praw człowieka w zakresie zdrowia psychicznego jest identyfikacja kluczowych interesariuszy. Osoby te mogą wpłynąć na działania w sposób pozytywny lub negatywny. Kluczowymi interesariuszami mogą być wybrani lub wyznaczeni urzędnicy państwowi, liderzy biznesu, duchowni lub przedstawiciele społeczności. Często jedna osoba może mieć znaczący wpływ na całą społeczność. Identyfikacja kluczowych interesariuszy i określenie ich roli jest pierwszym krokiem do osiągnięcia sukcesu. W poniższym rozdziale omówiono niektórych kluczowych interesariuszy, których organizacje i społeczności powinny zidentyfikować.

Rada Praw Człowieka jest mocno zainteresowana prawem do zdrowia psychicznego, które niedawno zostało uznane za ważny element prawa do zdrowia. W marcu 2016 roku rada przyjęła wspólne oświadczenie, w którym uznano znaczenie zdrowia psychicznego w prawie do zdrowia i podkreślono potrzebę podejścia do zdrowia psychicznego z perspektywy praw człowieka, aby zapewnić poszanowanie przyrodzonej godności wszystkich istot ludzkich. Ponadto w rezolucji tej wzywa się do przeprowadzenia konsultacji w celu określenia strategii promowania zdrowia psychicznego w oparciu o prawa człowieka.

Wyniki

Prawa człowieka mają bezpośredni wpływ na jakość opieki w zakresie zdrowia psychicznego i sposób leczenia osób z zaburzeniami psychicznymi. Wiele z tych schorzeń wiąże się z wyższymi wskaźnikami problemów ze zdrowiem fizycznym i krótszą średnią długością życia. W rezultacie brak holistycznego wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego na poziomie społeczności lokalnej często oznacza, że pacjenci i ich rodziny otrzymują jedyne dostępne leczenie: instytucje psychiatryczne. W placówkach tych często dochodzi do rażących naruszeń praw człowieka, takich jak poniżające traktowanie i znęcanie się, a także stosowanie przemocy i skrępowania jako formy kary lub przymusu. Nadużycia te są również powszechnie powiązane z naruszaniem podstawowych praw obywatelskich.

Konwencja o prawach dziecka ustanawia również szereg kluczowych zobowiązań w zakresie usług w zakresie zdrowia psychicznego. Większość tych przepisów nie jest zgodna z wymogami praw człowieka i nie jest oparta na zasadzie dobrowolnego przyjmowania pacjentów. Przepisy na ogół nie wymagają stosowania przymusowych środków terapeutycznych, takich jak przymusowe podawanie leków lub interwencje psychiatryczne. Stąd też niezbędne jest wdrożenie przepisów i regulacji zapewniających uzyskanie świadomej zgody pacjenta przed poddaniem się leczeniu.

Podczas pandemii decydenci powinni współpracować z organizacjami zdrowia publicznego i podmiotami świadczącymi usługi w zakresie zdrowia psychicznego w celu rozwiązania problemu. Powinni również zaangażować się w działania z populacjami docelowymi, aby zająć się konsekwencjami tych działań. Taka współpraca może utorować drogę do dalszego zaangażowania wszystkich interesariuszy, w tym świadczeniodawców zdrowia psychicznego. Na przykład, decydenci i społeczeństwo obywatelskie powinni współpracować ze sobą w celu opracowania polityki i usług, które wspierają prawa człowieka i promują przesłania sprawiedliwości społecznej. Taka współpraca może prowadzić do lepszych usług opieki zdrowotnej i wyników w zakresie zdrowia psychicznego dla wszystkich.

W rezultacie inicjatywa WHO QualityRights ma na celu zreformowanie zdrowia psychicznego poprzez włączenie praw człowieka do wszystkich aspektów opieki nad zdrowiem psychicznym. Organizacja opracowała politykę i rozwinęła kampanie uwrażliwiające, aby wspierać specjalistów zdrowia psychicznego i pacjentów. Podejście to jest ważne dla wszystkich zainteresowanych stron, a zwłaszcza dla populacji narażonych na niebezpieczeństwo. Pomoże również decydentom promować usługi, które pozwalają na pełną realizację praw człowieka dla pacjentów zdrowia psychicznego. Jeśli zostanie skutecznie wdrożone, jakość opieki nad zdrowiem psychicznym znacznie wzrośnie.

Koszty

Według ostatnich badań w American Journal of Psychiatry, poważne schorzenia psychiczne kosztują Stany Zjednoczone 193 miliardy dolarów rocznie. Liczba ta obejmuje utratę produktywności z powodu depresji, zaburzeń panicznych i zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych. Osoby cierpiące na te schorzenia zarabiają średnio o 16 603 dolarów mniej niż osoby bez takich schorzeń. Brak działania w obliczu tych kosztów powoduje ogromne globalne straty ekonomiczne.

Ramy praw człowieka mają wsparcie normatywne i prawne oraz pokrywają się z etyką medyczną. Podstawowym celem tych ram jest ustanowienie uniwersalnych standardów dla wszystkich istot ludzkich, a tym samym promowanie poprawy opieki nad zdrowiem psychicznym. Historycznie rzecz biorąc, opieka nad zdrowiem psychicznym była naznaczona dyskryminacją i poniżaniem godności pacjenta. Naruszenie tych praw może mieć poważne konsekwencje dla zdrowia i samopoczucia pacjentów. Dlatego też podejścia oparte na prawach człowieka są obiecującą strategią poprawy opieki nad zdrowiem psychicznym przy stosunkowo niskich kosztach.

Jako fundamentalna zasada cywilizacji i sprawiedliwości, podejścia oparte na prawach człowieka mogą skutkować pozytywnymi wynikami terapeutycznymi i potencjalnie zmniejszyć koszty opieki zdrowotnej. Włączone badania były jednak ograniczone przez brak kontrolowanych miar ilościowych i wielkości próby. Aby określić prawdziwe korzyści z opieki nad zdrowiem psychicznym opartej na prawach człowieka, potrzeba więcej badań. Jak dotąd mamy niewiele informacji ilościowych na temat opłacalności takich podejść. W niniejszym artykule zbadano koszty i korzyści wynikające z takich programów.

Oprócz korzyści dla zdrowia psychicznego, korzyści te wykraczają poza leczenie choroby. Zdrowie fizyczne jest ściśle związane ze zdrowiem psychicznym. Dlatego zdrowie psychiczne ma fundamentalne znaczenie dla praw człowieka. Ponadto pomaga promować włączenie społeczne i ekonomiczne. Korzyści te są często pomijane. Jak więc możemy zapewnić ochronę i promowanie naszego zdrowia psychicznego? Z pewnością musimy chronić prawa osób mających problemy ze zdrowiem psychicznym. Nasze prawa człowieka wymagają od nas lepszego działania.

Bariery we wdrażaniu

Bariera we wdrażaniu interwencji w zakresie zdrowia psychicznego związanych z prawami człowieka może mieć postać szeregu czynników. Na przykład czynniki demograficzne, takie jak niski status społeczno-ekonomiczny i płynność językowa, mogą utrudniać dostęp do interwencji i programów. Inne bariery mogą być związane z niską umiejętnością czytania i pisania oraz innymi czynnikami utrudniającymi dzielenie się istotnymi informacjami ze specjalistami. Niemniej jednak, barier w realizacji interwencji w zakresie zdrowia psychicznego związanych z prawami człowieka jest stosunkowo niewiele.

Piętno choroby psychicznej działa na różnych poziomach i może znacząco utrudniać wdrażanie tych programów. W jednym z badań stwierdzono, że piętno własnej choroby psychicznej było istotną barierą w poszukiwaniu leczenia i wiązało się z wysokim wskaźnikiem rezygnacji z leczenia. Wprowadzona stygmatyzacja choroby psychicznej miała tendencję do hamowania poszukiwania leczenia poprzez zmniejszenie zaufania do dostawców usług w zakresie zdrowia psychicznego. Poufność opieki w zakresie zdrowia psychicznego miała kluczowe znaczenie dla akceptacji i przestrzegania zaleceń przez klientów.

W badaniu zidentyfikowano sześć głównych kategorii barier dla interwencji w zakresie zdrowia psychicznego. Kategorie te obejmują bariery strukturalne, kulturę zdrowotną, koszty choroby, zarządzanie rehabilitacją i model biomedyczny. W badaniu dokonano dalszej klasyfikacji barier na 25 podkategorii. Ogólnie rzecz biorąc, bariery dla interwencji w zakresie zdrowia psychicznego różnią się w poszczególnych krajach. Bariery są bardziej widoczne w krajach LMIC. Nie oznacza to jednak, że kraje LMIC nie mogą borykać się z tymi samymi problemami.

Wśród zidentyfikowanych barier stwierdziliśmy, że społeczny i polityczny kontekst systemu świadczenia usług w zakresie zdrowia psychicznego jest często główną barierą we wdrażaniu interwencji w zakresie zdrowia psychicznego opartych na prawach człowieka. Czynniki te są często wynikiem struktur instytucjonalnych, które wzmacniają inne bariery. Na przykład brak odpowiedniej infrastruktury hamuje dostęp do leczenia. Jednak normy społeczne i polityczne oraz czynniki strukturalne wzmacniają się wzajemnie i utrudniają wdrażanie interwencji w zakresie zdrowia psychicznego opartych na prawach człowieka.

Wpływ na użytkowników usług

Globalny kontekst i geografia publicznych systemów zdrowia psychicznego może w znacznym stopniu wpłynąć na nasze zrozumienie funkcjonowania tych usług. W wielu krajach rozwijających się nie ma ram prawnych chroniących pacjentów ani określonej polityki praw człowieka w czasie nagłych sytuacji zdrowotnych. Te ograniczenia mogą mieć nieproporcjonalny wpływ na kluczowe populacje, takie jak osoby z zaburzeniami psychicznymi. Ponadto, krzyżowanie się wielu mniejszościowych tożsamości sprawia, że działania polityczne są jeszcze bardziej złożone. W wielu przypadkach systemy te nie zapewniają usług, których pacjenci potrzebują i na które zasługują.

Pandemia uwypukliła związek między zdrowiem psychicznym a prawami człowieka. W rezultacie zajęcie się prawami człowieka może uzupełnić obecny zakres usług zdrowotnych i poprawić dobrostan psychiczny podczas pandemii. Jednakże skuteczne wdrożenie praw człowieka będzie zależeć od badań łączących naruszenia praw człowieka z niekorzystnymi wynikami w zakresie zdrowia psychicznego. Niezbędna jest również polityka publiczna, w której priorytetowo traktuje się prawa grup szczególnie narażonych. Aby w pełni wykorzystać prawa człowieka przysługujące użytkownikom usług, ważne jest nadanie tym prawom priorytetu na poziomie polityki publicznej.

WHO podaje, że mniej niż pięć procent globalnych wydatków na zdrowie przeznacza się na zdrowie psychiczne. Oznacza to, że zdrowie psychiczne nie jest traktowane na równi ze zdrowiem fizycznym, a nawet zajmuje niższą pozycję w rankingu. W rezultacie OHCHR donosi, że w niektórych krajach jedyną dostępną opieką dla osób z chorobami psychicznymi są zakłady psychiatryczne – miejsca, które kojarzą się z nieludzkimi warunkami życia i traktowania.

Poprzez przestrzeganie tych praw, służby zdrowia i organizacje zajmujące się zdrowiem psychicznym mogą budować relacje z użytkownikami usług. Jako takie, podejście to jest skuteczne w rozwiązywaniu potrzeb związanych ze zdrowiem psychicznym i tworzeniu bardziej wspierającego środowiska. Ponadto, wspiera proces budowania relacji z użytkownikami usług i wspierania praw pacjentów i personelu. Promuje również większy szacunek wśród personelu i użytkowników usług. Ma potencjał, aby uczynić organizację bardziej wydajną i efektywną.

Podobne tematy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *