Co to jest IV konwencja genewska?

Czym są prawa człowieka i jak można je zmierzyć?

Konwencja genewska zakazuje stosowania siły wobec ludności cywilnej. Obejmuje to branie zakładników, tortury, kary zbiorowe i inne wykroczenia przeciwko godności osobistej. Konwencja zakazuje również wydawania wyroków sądowych bez należytego procesu oraz dyskryminacji ze względu na rasę, religię lub narodowość. Często nazywana jest “światową konwencją praw człowieka”.

Prezentowana treść powstała dzięki współpracy z pokermagazyn.pl

Humanitarne traktowanie ludności cywilnej

Cztery Konwencje Genewskie zostały po raz pierwszy przyjęte w 1949 roku i zrewidowane w 1977 roku dwoma Protokołami Dodatkowymi. Określają one standardy humanitarne dla żołnierzy i ludności cywilnej w czasie wojny. Czwarta Konwencja Genewska określa pewne działania, od których strony konfliktów zbrojnych muszą się powstrzymać. Dotyczy to m.in. tortur i umyślnego zadawania cierpienia. Dotyczy ona również sił zbrojnych chwytających cywilów. Oto cztery kluczowe postanowienia IV Konwencji Genewskiej.

Po pierwsze, Konwencja Genewska zakazuje wykorzystywania cywilów jako żywych tarcz i zabrania werbowania cywilów przez siły okupacyjne. Po drugie, zabrania zatrudniania cywilów w siłach zbrojnych bez zgody sił okupacyjnych. Po trzecie, Konwencja Genewska wymaga, aby cywile pracujący dla okupanta pracowali w ściśle określonych warunkach. Konwencje genewskie ustalają również zasady wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych.

Oprócz tych ogólnych zasad, Konwencja Genewska ustanawia również obowiązki dotyczące badania śmierci podczas konfliktu zbrojnego. Zobowiązania te mają głębokie konsekwencje dla MPH. Chociaż konwencje genewskie nie wspominają wyraźnie o obowiązku przeprowadzenia dochodzenia, jasne wytyczne pomogłyby wyjaśnić okoliczności, które powinny spowodować wszczęcie dochodzenia, oraz to, które strony powinny je przeprowadzić. Ostatecznie obowiązek ten ma doprowadzić do sprawiedliwego rozstrzygnięcia. Potrzebna jest jednak większa jasność, aby zapobiec naruszeniom konwencji.

Ochrona jeńców wojennych

Jedną z najbardziej podstawowych zasad konwencji jest to, że wszyscy jeńcy wojenni muszą być zawsze traktowani w sposób humanitarny. Mocarstwo zatrzymujące musi powstrzymać się od wszelkich działań, które mogą zagrozić jeńcom wojennym znajdującym się pod jego opieką. Zabronione są okaleczenia fizyczne, eksperymenty medyczne i badania naukowe. Jeńcy wojenni muszą być również wcześniej powiadomieni o planowanym przeniesieniu. Prawa te są przewidziane w Konwencji Genewskiej.

Artykuły osobistego użytku są chronione na mocy konwencji. Artykuły o wartości osobistej nie mogą być odebrane jeńcowi wojennemu. Mocarstwo przetrzymujące go zapewnia urządzenia niezbędne do przygotowania i przekazania dokumentów. Mocarstwo zatrzymujące umożliwi więźniom konsultację z prawnikiem i podejmie kroki w celu uwierzytelnienia ich podpisów. Jeńcy wojenni, którzy odmówią udzielenia takich informacji, mogą zostać pozbawieni przywilejów.

W 1949 r. przyjęto 57-członową Konwencję Genewską. Rozszerzyła ona definicję jeńca wojennego i określiła zasady postępowania z jeńcami. Dokument ten uznał prawo do humanitarnego traktowania jeńców za prawo podstawowe. Dodatkowo Konwencja uznała, że jeńcy wojenni są ofiarami wojny, a nie zbrodniarzami. Dzięki temu łatwiej było chronić ich przed cierpieniem. Te standardy są nadal ważne w naszym społeczeństwie dzisiaj.

Regulacja warunków przetrzymywania

Regulacja warunków przetrzymywania w ramach Konwencji Genewskiej przewiduje, że jeńcy wojenni mają prawo do pisania do członków rodziny i instytucji religijnych, mogą też odwiedzać współwięźniów. Mogą oni również otrzymywać materiały pomocnicze oraz materiały przeznaczone do celów religijnych, rekreacyjnych lub edukacyjnych. Przepisy zezwalają również przedstawicielom międzynarodowych organizacji religijnych na odwiedzanie więźniów i pomaganie im w czasie wolnym. Przedstawiciele ci mają prawo do odwiedzania i korespondowania ze współwięźniami.

Mocarstwa okupujące dane terytorium mogą również ograniczyć działalność organizacji lub stowarzyszeń pomagających jeńcom wojennym. Ograniczenia takie nie mogą jednak utrudniać działalności tych organizacji lub towarzystw, w tym Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża. Ponadto władza okupacyjna musi przyznać delegatom te same prerogatywy, co władzy zatrzymującej. Delegaci Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża korzystają z tych samych praw.

Mocarstwo zatrzymujące musi zapewnić jeńcom wojennym wystarczającą ilość pożywienia, wody pitnej, odzieży i schronienia podczas transferu. Ponadto nie mogą one zamykać swoich jeńców w izolatkach, nawet jeśli są oni ranni lub chorzy. Ponadto nie mogą oddzielać jeńców od sił zbrojnych, którym służyli w chwili pojmania. Muszą być transportowani do miejsca docelowego w sposób humanitarny i godny.

Zastosowanie do wszystkich przypadków wypowiedzenia wojny lub innego konfliktu zbrojnego

Konwencja genewska zakazuje użycia siły zbrojnej w stosunkach międzynarodowych i definiuje agresję w ramach międzynarodowego prawa karnego. Nie ma jednak formalnej definicji konfliktu zbrojnego. Zgodnie z konwencjami genewskimi konflikt zbrojny ma miejsce zawsze wtedy, gdy siły zbrojne są używane przez dwa lub więcej państw przeciwko sobie. Istnieje również minimalny próg przemocy zbrojnej, który definiuje wypowiedzianą wojnę, więc Konwencja Genewska nie ma zastosowania do wszystkich przypadków konfliktu zbrojnego.

Ponadto Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości (MTS) potwierdził stosowanie prawa humanitarnego w sytuacjach, w których występują mocarstwa okupacyjne. Ponadto Kleffner twierdzi, że prawo humanitarne ma jednakowe zastosowanie do wszystkich przypadków wypowiedzenia wojny lub konfliktu zbrojnego. Stąd też definicja “konfliktu zbrojnego” musi obejmować zarówno niezbrojne, jak i asymetryczne operacje wojskowe. Departament Obrony USA (USD) opublikował najnowsze wydanie podręcznika Law of War.

Pochodzenie

Konwencja genewska została ustanowiona, aby pomóc przetrwać wojnę zarówno bojownikom, jak i cywilom. Konwencje genewskie oparte są na zasadach prawa humanitarnego i uniwersalnych zasadach humanitarnych. W 1864 r. Szwajcar Henry Dunant wywołał międzynarodową dyskusję, namawiając placówki medyczne do przyjmowania rannych bojowników, co stworzyło potrzebę zawarcia międzynarodowego traktatu chroniącego tych żołnierzy. Ponadto, konwencje ustanowiły symbol Czerwonego Krzyża jako sposób identyfikacji osób objętych pomocą.

Po I wojnie światowej zwołano konferencję dyplomatyczną w celu rozważenia nowej wersji konwencji genewskich. Delegacje turecka, perska i egipska wnioskowały o uznanie czerwonego słońca i lwa jako charakterystycznych emblematów. Prośby te zostały rozpatrzone pozytywnie i uznane na konferencji. Następnie Konferencja głosowała za uznaniem tych symboli. Czerwony półksiężyc, słońce i lew mają teraz równy status w Konwencjach Genewskich.

Chociaż korzyści płynące z Konwencji Genewskich są trudne do określenia, przyniosły one korzyści wielu ludziom. Choć ich namacalne efekty nie znajdują odzwierciedlenia w liczbach, prawdziwa wartość tych traktatów polega na dobru, jakie wnoszą w strefę wojny i w ochronę ludności cywilnej. Czerwony Krzyż i Czerwony Półksiężyc chroniły szpitale i personel medyczny oraz niezliczoną liczbę rannych. Konwencje genewskie są kluczowym elementem prawa międzynarodowego, dlatego też są tak ważne.

Wartość

Konwencja Genewska jest kamieniem węgielnym Międzynarodowego Prawa Humanitarnego (MPH), którego celem jest nałożenie prawnych ograniczeń na prowadzenie wojny i zrównoważenie konieczności wojskowej z prawami człowieka. Pod wieloma względami konwencje genewskie są jedynym istniejącym obecnie systemem prawnym, który może pomóc złagodzić cierpienia ludności cywilnej podczas konfliktów zbrojnych. Pomimo swojego wieku, Konwencje Genewskie pozostają istotne i ważne dla ochrony ludności cywilnej, wojska, osób zatrzymanych i rannych podczas konfliktu zbrojnego.

Konwencje genewskie ukształtowały bieg historii, a ich protokoły fakultatywne stanowią istotną część tych praw. Nie mogą one jednak zapobiec wszystkim ludzkim cierpieniom, a w obecnych czasach wojna i konflikt stały się bardziej złożone. Niektórzy mówcy twierdzili, że ramy międzynarodowego prawa humanitarnego są ignorowane w dzisiejszych punktach zapalnych, podczas gdy inni twierdzili, że podmioty włączają naruszenia międzynarodowego prawa humanitarnego do swojej strategii wojennej.

Jedną z ważnych cech konwencji genewskich jest ich postanowienie o jurysdykcji uniwersalnej. Podczas gdy tradycyjna jurysdykcja terytorialna miała na celu poszanowanie suwerenności państwa nad jego obywatelami, doktryna jurysdykcji uniwersalnej opiera się na założeniu, że niektóre zbrodnie mają wyjątkową wagę, a ich konsekwencje wpływają na interesy całej społeczności międzynarodowej. Oznacza to, że osoba oskarżona o takie przestępstwa będzie podlegała jurysdykcji wszystkich państw-sygnatariuszy. To duża korzyść dla ofiar wojny, i to ofiar.

Podobne tematy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *