Protokół Konwencji Genewskiej o broni laserowej

Protokół Konwencji Genewskiej o broni laserowej

Konwencja Genewska w zakresie międzynarodowego prawa humanitarnego (MPH) zakazuje państwom używania broni laserowej. Nie odnotowano przypadków użycia takiej broni przez podmioty niepaństwowe. MKCK przeprowadził badanie mające na celu określenie legalności takiej broni oraz kontekstu prowadzenia wojny masowej. Poniżej przedstawiamy kilka kluczowych ustaleń. Czytaj dalej, aby poznać więcej szczegółów. (Aktualizacja 14 lutego 2008)

Poparcie MKCK dla protokołu

Poparcie MKCK dla protokołu w sprawie broni laserowej Konwencji Genewskiej odzwierciedla ich zaniepokojenie użyciem tej potężnej broni laserowej w konfliktach. Chociaż MKCK nie otrzymuje raportów o takim użyciu, jest świadomy implikacji tej nowej broni dla operacji egzekwowania prawa. W badaniu przeprowadzonym przez MKCK w 2005 r. stwierdzono, że broń laserowa może być śmiertelnie niebezpieczna i że jej użycie powinno być zabronione.

Jednak protokół nie jest blankietowym zakazem wszystkich systemów laserowych. Podczas gdy niektóre lasery są używane w legalnym kontekście wojskowym, niektóre z tych systemów mogą powodować uszkodzenia wzroku, które mogą skutkować trwałą ślepotą. MKCK zauważa również, że odniesienia Protokołu do “legalnego zatrudnienia w wojsku” mogą sugerować, że lasery są używane do nielegalnych celów. Na przykład dalmierze laserowe i celowniki nie mają na celu spowodowania trwałej ślepoty. Konwencja genewska również nie zakazuje celowego oślepiania, ale podpowiada ogólny zakaz w artykułach 2 i 3 Konwencji.

MKCK podkreślił również konieczność uznania potrzeb ofiar detonacji broni jądrowej. Zaproponował podobne podejście do art. 5 Konwencji o broni kasetowej (CCM). Artykuł ten wyraźnie nakreśla oparte na potrzebach humanitarne podejście do pomocy ofiarom. Stanowi również, że dane państwo ponosi główną odpowiedzialność za ofiary na obszarze podlegającym jego jurysdykcji lub kontroli. Ponadto zawiera on silne wymogi dotyczące współpracy międzynarodowej.

Legalność zakazu

UNDP i kilka innych organizacji zajmujących się prawami człowieka lobbują za zakazem stosowania broni laserowej w konfliktach międzynarodowych. Według UNDP broń taka służy do oślepiania personelu i jest odrażająca dla ludzkości. Jest to wyraźne naruszenie Konwencji Genewskiej, a Stany Zjednoczone są zobowiązane do ich wyeliminowania. Jest jednak kilka zastrzeżeń do tej propozycji. Po pierwsze, trudno jest zakazać broni laserowej.

Kolejną kwestią jest legalność takiego zakazu. Broń laserowa jest zakazana, chyba że może spowodować trwałą ślepotę lub paraliż człowieka. Dopuszcza się jednak lasery oślepiające jako środek odstraszający w celu czasowego oślepienia wrogich bojowników. Konwencja zakazuje również przekazywania tej broni innym państwom lub podmiotom niepaństwowym. Dlatego zakaz używania broni laserowej w konfliktach międzynarodowych jest konieczny.

Kolejną kwestią jest ukierunkowanie traktatu. Konwencja genewska zobowiązuje państwa do badania nowej broni pod kątem zgodności z prawem humanitarnym. Prawo humanitarne zakazuje broni, która powoduje niepotrzebne cierpienie lub krzywdę. Wymaga również, by broń respektowała rozróżnienie między obiektami wojskowymi a cywilnymi. Wprowadzając taki zakaz, państwa zobowiązują się do przestrzegania wyższych standardów wojny. Chronią również prawa człowieka.

Nielegalność zakazu w kontekście niedyskryminacyjnych środków walki

Doktrynalne i operacyjne implikacje tego pytania nie są proste. Aby lepiej zrozumieć złożoność tej kwestii, musimy najpierw ustalić normatywną podstawę debaty. Niniejszy artykuł analizuje, jak dominujące normatywne ujęcie agresji odzwierciedla poglądy krytyków, zwolenników i ofiar. Artykuł określa również niektóre z kluczowych kwestii, które pojawiają się przy określaniu legalności zakazu.

Pierwszy sprzeciw wobec masowego użycia broni jest zakorzeniony w zasadzie suwerenności. Argument ten nie pokazuje jednak, że ta sama zasada ma zastosowanie do interwencji humanitarnej. Podczas gdy celem legalizacji interwencji humanitarnych jest zapobieganie nieuzasadnionemu zabijaniu cywilów, argument oparty na suwerenności nie wytrzymuje próby. Legalizacja interwencji humanitarnych zachęcałaby do prowadzenia wojen pod pretekstem humanitarnym, co jest niezgodne z zasadą praw człowieka.

Argument ten nie wyjaśnia również stosowania niedyskryminacyjnych środków walki. Definicja niedyskryminacyjnego środka walki nie jest w pełni określona przez prawo, ale powszechnie interpretuje się, że obejmuje ona broń, która jest powszechnie stosowana w konfliktach zbrojnych. Zasadę tę wspiera praktyka państwowa, gdyż państwa na ogół nie utrzymują odrębnych zestawów broni wojskowej dla międzynarodowych i niemiędzynarodowych konfliktów zbrojnych.

Legalne zastosowania broni laserowej

W 1986 r. MKCK poruszył kwestię broni laserowej na 25 Międzynarodowej Konferencji Czerwonego Krzyża. Szwecja przygotowała projekt rezolucji, która zakazywałaby stosowania przeciwpiechotnej broni laserowej. Niestety, rezolucja została odrzucona, ponieważ większość rządów nie znała tej technologii lub uważała, że użycie takiej broni to science fiction. Mimo to rezolucja apelowała do rządów, by nie naruszały norm międzynarodowego prawa humanitarnego przy stosowaniu tej broni.

Z drugiej strony prezydent USA ogłosił, że Stany Zjednoczone nie potrzebują broni laserowej do pokonania sił wroga. Stwierdził również, że USA pozostają zaangażowane w zapobieganie ich użyciu. Zakres protokołu został zawężony jedynie do międzynarodowych konfliktów zbrojnych, ale obecnie USA dążą do tego celu niezależnie od przeznaczenia broni. Mimo to stwierdził, że ważna jest ochrona społeczności międzynarodowej przed użyciem tej broni.

Delegacja chińska poparła nowy protokół i cieszy się z jego przyjęcia. Nowy protokół zakazuje stosowania broni laserowej, która powoduje trwałą ślepotę gołych oczu. Broń ta jest pierwszą nieludzką bronią, która została prawnie uznana za nielegalną przed użyciem. Miejmy nadzieję, że nowy protokół będzie nadal udanym krokiem w kierunku zakończenia zimnej wojny. Być może mamy sposób na powstrzymanie tej broni, zanim spowoduje ona nieopisane cierpienie.

Legalne zastosowania broni laserowej w kontekście agresji

Istnieje wiele kontrowersji dotyczących wykorzystania broni laserowej jako broni wojennej. W niniejszym artykule przedstawiono kilka głównych punktów, które należy rozważyć, rozważając użycie takiej broni w czasie wojny. Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża (ICRC) stwierdził, że oślepiająca broń laserowa powinna być zakazana. Zakaz ten dotyczy wszystkich stron jakiegokolwiek konfliktu, w tym podmiotów niepaństwowych. Zakaz ten dotyczy wszystkich stron konfliktu, niezależnie od tego, czy ratyfikowały one konwencję MKCK.

W 1995 roku Szwecja poruszyła kwestię broni laserowej na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ, a w 1996 roku przedstawiła projekt rezolucji wzywającej do wprowadzenia zakazu stosowania laserów przeciwpiechotnych. Propozycja ta została odrzucona przez większość państw, które nie wiedziały o rozwoju broni laserowej i uważały ją za science fiction. Jednak mimo powszechnej dezaprobaty dla rezolucji, zyskała ona międzynarodowe poparcie.

Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża przeprowadził dochodzenie w sprawie użycia broni laserowej podczas wojny. W 1989 roku w literaturze fachowej znaleziono artykuły, które dotyczyły możliwości zastosowania broni laserowej, jej zdolności do oślepienia oraz kwestii, czy broń taka narusza Międzynarodowe Prawo Humanitarne. Raport zauważył również, że istnieje potencjał do prawnego uregulowania kwestii broni laserowej w czasie wojny. Istnieje kilka argumentów prawnych wspierających i sprzeciwiających się użyciu broni laserowej na wojnie, ale jest mało prawdopodobne, by zostały one przyjęte przez jakikolwiek kraj.

Podobne tematy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *