Wartość praw człowieka

Wartość praw człowieka

Idea nieodłącznych praw człowieka wywodzi się z kilku tradycji i kultur. Nie są one zachodnim wynalazkiem, ale raczej odpowiedzią na uniwersalną ludzką potrzebę sprawiedliwości. Na przestrzeni dziejów wszystkie ludzkie społeczności starały się chronić podstawowe prawa swoich członków. To właśnie czyni prawa człowieka tak cennymi.

Obrona interesów jednostek lub mniejszości przed interesami większości lub zbiorowości

Prawa człowieka to wartości, które opierają się na uznaniu praw indywidualnych lub zbiorowych. Prawa indywidualne nie mogą być sprzeczne z prawami zbiorowymi. Właściwa teoria praw człowieka powinna uznawać jedne i drugie. Ten argument jest powszechny w teorii politycznej.

Prawa zbiorowe mogą być oparte na wspólnych interesach. Na przykład, grupa ludzi ma zbiorowy interes w określonym zasobie. Ponadto członkowie grupy mogą mieć moralną pozycję, która czyni ich uprawnionymi do praw grupowych.

Koncepcja praw człowieka opiera się na tym, że interes człowieka związany z dobrem publicznym jest związany z interesem grupy. Nie wystarczy jednak interes dobra jednostki, bez żadnych innych racjonalnych podstaw.

Prawa człowieka wymagają sprawnego systemu kooperacyjnego, który zapewni odpowiednią ochronę podstawowych interesów. System taki nie może jednak powstać z dnia na dzień. Potrzeba czasu, aby prawo broniło jednostki lub mniejszości przed interesami większości lub zbiorowości.

W ostatnich dekadach prawa grupowe stały się kontrowersyjne. Grupy niedobrowolne są zwykle wyróżniane ze względu na rasę, pochodzenie etniczne lub język. Członkowie grup nie mogą łatwo zrezygnować z członkostwa, a w wielu przypadkach przynależność do takich grup jest uważana za naturalną “daną” przez innych.

Koncepcja praw jednostki została spopularyzowana w XIX wieku. Koncepcja praw stała się ważnym nośnikiem zmian politycznych. Na napisanie pełnej Deklaracji Praw Człowieka trzeba było czekać aż do XX wieku. Powstała ona dopiero w odpowiedzi na niektóre z najgorszych przypadków łamania praw człowieka.

Prawa człowieka opierają się na ochronie interesów jednostek. Prawa grupowe natomiast nie mają niezależnego statusu moralnego i opierają się na moralnej pozycji poszczególnych członków grupy. Stąd też prawa te są postrzegane raczej jako “ich” prawa niż “jej” prawa.

Pojęcie praw ma korzenie w filozofii starożytnej. Związane było z Arystotelesem, stoikami i teologami chrześcijańskimi. Jednak nowoczesna koncepcja praw człowieka pojawiła się w XVII i XVIII wieku w Europie, opierając się na doktrynie prawa naturalnego.

Wzmocnienie instytucji demokratycznych

UE uruchomiła program Global Europe Human Rights and Democracy o wartości 1,5 mld euro, którego celem jest wzmocnienie instytucji demokratycznych i ochrona praw człowieka na całym świecie. Inicjatywa ta wspiera również pracę obrońców praw człowieka i społeczeństwa obywatelskiego na całym świecie. Ponadto program ma na celu promowanie demokracji w Europie i poza nią oraz wzmocni wpływ UE i jej państw członkowskich na globalne wsparcie dla demokracji.

W ramach programu rząd USA wspiera organizacje społeczeństwa obywatelskiego, które są zagrożone represjami. Wspiera również wielostronne inicjatywy, które wspierają obrońców praw człowieka i organizacje społeczeństwa obywatelskiego. Inicjatywa ta jest częścią kompleksowej strategii pomocy krajom w ochronie i promocji praw człowieka.

Demokracje i prawa człowieka są współzależne, dlatego demokracja musi być promowana w sposób holistyczny i horyzontalny. Należy opracować różne narzędzia, aby sprostać obecnym wyzwaniom i zlikwidować istniejące deficyty. Odpowiedzialność, przejrzystość i otwarta komunikacja są niezbędne dla skutecznej demokracji. Mają one kluczowe znaczenie dla zapewnienia ochrony praw człowieka.

Stany Zjednoczone od dawna pracują nad wspieraniem promocji demokracji i praw człowieka na całym świecie. Polityka ta leży w naszym narodowym interesie, ponieważ pomaga krajom stać się bardziej stabilnymi, pokojowymi i zamożnymi. Ponadto, pomagają im współpracować bardziej efektywnie w celu rozwiązania wielu pilnych globalnych wyzwań. W rezultacie, wzmocnienie demokracji i praw człowieka na świecie jest ważne dla naszego bezpieczeństwa narodowego.

W ramach swojej pracy na rzecz promocji i ochrony praw człowieka, Francja aktywnie wspiera niezależność Biura Wysokiego Komisarza ds. Praw Człowieka. Ten niezależny organ działa na rzecz zapobiegania naruszeniom praw człowieka, promowania współpracy międzynarodowej i integracji praw człowieka w całym systemie ONZ. Ponadto Francja przyczynia się do wzmocnienia Rady Praw Człowieka, wiodącego międzyrządowego organu promującego prawa człowieka.

Wdrożenie polityki praw człowieka jest również kluczowe dla sukcesu wolnego i otwartego społeczeństwa. Kraje, które przyjmują taką politykę, mają większe szanse na dobrobyt, pokój i innowacje na rynku. Są też lepszymi partnerami.

Ochrona mniejszości

Traktaty dotyczące praw człowieka miały na celu zapewnienie mniejszościom środków do życia w pokoju z większością populacji, a także do zachowania ich odrębnych cech. Uznając prawo rządów do rządzenia przez większość, traktaty te uwzględniały również prawa mniejszości, w tym wolność wyznania, równą ochronę w świetle prawa oraz prawo do organizowania się i wypowiadania.

Komisja Afrykańska, na przykład, pracuje nad ochroną języków mniejszościowych na całym kontynencie. Ustanawiając i egzekwując te prawa, Komisja czerpie inspirację z traktatów o prawach człowieka przyjętych przez kraje afrykańskie i Unię Europejską. Stara się również opierać na pracy międzynarodowych organów traktatowych, takich jak Europejska Komisja Praw Człowieka (ECHR) i Międzyamerykański Trybunał Praw Człowieka (IACHR).

W ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych i regionalnych systemów praw człowieka przyjmuje się i ratyfikuje wiążące traktaty. Traktaty te są interpretowane i stosowane przez organy traktatowe. Organy te wydają ogólne komentarze, rezolucje i decyzje, które są wykorzystywane do interpretacji znaczenia traktatów. Rozprawa czerpie z tych dokumentów ciał traktatowych, aby wyjaśnić normatywną treść praw językowych mniejszości. Następnie analizuje istniejące prawa, które wpływają na preferencje językowe i używanie języka.

Globalne i afrykańskie systemy praw człowieka wyraźnie chronią języki mniejszościowe, pomimo marginalizacji tych języków przez kolonializm i postkolonialne państwa narodowe. Co więcej, afrykański system praw człowieka chroni te języki poprzez normę dotyczącą praw językowych. Chociaż prawa językowe są podstawową wartością praw człowieka, kwestia ta nie została odpowiednio zbadana w nauce akademickiej.

Oprócz ogólnej ochrony, traktaty dotyczące praw człowieka uznają również szczególną ochronę osób niepełnosprawnych. Jest to ważne, ponieważ osoby te są szczególnie wrażliwe i mogą być przedmiotem nadużyć. Ponadto, traktaty międzynarodowe często zawierają specjalną ochronę dla ludności rdzennej. Ochrona ta nie jest jednak prawnie wiążąca.

W rezultacie rządy państw powinny opracować i wdrożyć mechanizmy egzekwowania tych praw.

Podobne tematy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *